Poziom recyklingu i ograniczenia masy odpadów - Rok 2012

Drukuj

W związku z obowiązkiem, który nakłada na gminy art.3 ust. 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r. poz. 391, z późn. zm.) Burmistrz Lipska informuje, że Gmina Lipsk w roku 2012 osiągnęła następujące poziomy

a) recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z obszaru gminy – 7,22 %

oraz

b) ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – 24,42 %