Sprawy - Inwestycje, planowanie przestrzenne, zamówienia publiczne

Informacja odnośnie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Osoba kontaktowa: Edyta Kopeć
Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miejski w Lipsku, 16-315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2, piętro, pokój nr 17
Godziny urzędowania: Poniedziałek – Czwartek: 7:15 – 15:15; Piątek: 7:30 - 15.30
Telefon kontaktowy: 87 6422 700 wew. 22
Podstawa prawna:
Burmistrz Lipska uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 2012r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w ramach  których przedsiębiorca zamierzający na terenie Gminy Lipsk  prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Burmistrza Lipska. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.
Wymagane dokumenty:
Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy
Wymagane są dokumenty:

 1. Wzór wniosku o wpis do rejestru
 2. Wzór oświadczenia przedsiębiorcy

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:

Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

 1. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł, określonej na podstawie Załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej Dz.U. z 2006r.ze. zm.). Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy z dniem wejścia w życie ustawy (01.01.2012r.) posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych (art. 14 ust 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152, poz.897).
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:

„Oświadczam, że:

1. dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;

2. znane są mi i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 ze. zm.)”.

Powyższe oświadczenie powinno zawierać także:

  1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
  2. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
  3. podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Opłaty: -
Termin załatwienia:
Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.
Sposób załatwienia sprawy:
Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy
Tryb odwoławczy: -
Uwagi:
Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie (01.01.2012r.) omawianej ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie powyższej ustawy, czyli do 31 grudnia 2012 r. (art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152, poz.897).
Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:

 1. posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;
 2. utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 3. spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 4. zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do:

 1. Przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;
 2. Przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

Pliki do pobrania:
Wzór wniosku o wpis do rejestru
Wzór oświadczenia przedsiębiorcy
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Realizacja zadania publicznego oraz sprawozdanie z wykonania tego zadania

Osoba kontaktowa: Joanna Kondracka
Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miejski w Lipsku, 16-315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2, piętro, pokój nr 17
Godziny urzędowania: Poniedziałek – Czwartek: 7:15 – 15:15; Piątek: 7:30 - 15.30
Telefon kontaktowy: 87 6422 700 wew. 22
Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz.U.11.6.25) w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz sprawozdania z wykonania tego zadania.

Wymagane dokumenty:

 1. Wzór oferty
 2. Ramowy wzór umowy dotyczący realizacji zadania publicznego
 3. Sprawozdanie z wykonania tego zadania.

Opłaty: -
Termin załatwienia:
-
Sposób załatwienia sprawy: -
Tryb odwoławczy: -
Uwagi: -
Pliki do pobrania:

Wzór oferty
Wzór sprawozdania
Wzór umowy

Wzór uproszczonej oferty
Wzór uproszczonego sprawozdania

Pozwolenie na lokalizację nowego / przebudowę istniejącego zjazdu

Osoba kontaktowa: Joanna Kondracka
Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Lipsku, 16-315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2, piętro, pokój nr 17
Godziny urzędowania: Poniedziałek – Czwartek: 7:15 – 15:15; Piątek: 7:30 - 15.30
Telefon kontaktowy: 87 6422 700 wew. 22
Podstawa prawna:

 • art. 29 i 29a ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. ( Dz.U. 07, nr 19, poz. 115 z późn. zm. )

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zgody na lokalizację nowego / przebudowę istniejącego zjazdu.
 2. Mapę orientacyjną z zaznaczonym obszarem objętym inwestycją, 
 3. Mapę zasadniczą do celów projektowych w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczoną lokalizacją  wnioskowanego zjazdu oraz z zaznaczonymi  granicami własności potwierdzonymi przez uprawnionego geodetę,
 4. Dokument potwierdzający prawo do  dysponowania gruntem , 
 5. Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru objętego inwestycją, a w razie  jego braku kopię prawomocnej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji, ( nie dotyczy przebudowy istniejącego zjazdu),
 6. Pełnomocnictwo ustanowione zgodnie z art. 33 Kpa z uiszczoną opłatą skarbową w wysokości 17zł ( jeżeli w imieniu inwestora występuje pełnomocnik )
 7. Dowód opłaty skarbowej w wysokości 82,00 zł, za wydanie pozytywnej decyzji administracyjnej.

Opłaty:

 • Opłata skarbowa w wysokości 82,00 zł, za wydanie pozytywnej decyzji administracyjnej.

Termin załatwienia: -
Sposób załatwienia sprawy: -
Tryb odwoławczy: -
Uwagi:

Budowa lub przebudowa zjazdu należy do:

 1. w przypadku budowy lub przebudowy drogi budowa lub przebudowa zjazdów dotychczas istniejących - do zarządcy drogi ,
 2. w pozostałych przypadkach - do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu.
 1. Zezwolenie na lokalizacją zjazdu , wydaje się na czas nieokreślony . W zezwoleniu na lokalizację zjazdu określa się miejsce lokalizacji zjazdu i jego parametry techniczne , a w zezwoleniu na przebudowę zjazdu- jego parametry techniczne a także zamieszcza się, w przypadku obu zezwoleń, pouczenie o obowiązku:
  1. uzyskania przed rozpoczęciem prac budowlanych pozwolenia na budowę, a w przypadku przebudowy zjazdu dokonania zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych oraz uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym;
  2. uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego zjazdu.
 2. Ze względu na wymogi wynikające z warunków technicznych dróg publicznych zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę albo wydać zezwolenie na lokalizację zjazdu na czas określony.
 3. Decyzja o wydaniu zezwolenia na lokalizację zjazdu, wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od jego wydania zjazd nie został wybudowany.
 4. Utrzymanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właściciela lub użytkownika gruntów przyległych do drogi.

Pliki do pobrania:
Wniosek o wydanie zgody na lokalizację nowego / przebudowę istniejącego zjazdu

Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Lipsk

Osoba kontaktowa: Joanna Kondracka
Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miejski w Lipsku, 16-315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2, piętro, pokój nr 17
Godziny urzędowania: Poniedziałek – Czwartek: 7:15 – 15:15; Piątek: 7:30 - 15.30
Telefon kontaktowy: 87 6422 700 wew. 22
Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635 z późn. zm.). 
 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.). 
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617). 
 5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz.1234 z późn. zm.). 
 6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206). 
 7. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipsk - Uchwała Nr XXVIII/227/06 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 lutego 2006 r
 8. Uchwała Rady Miejskiej w Lipsku Nr XXXI/269/09 z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 2. Kserokopia aktualnego wypisu z ewidencji prowadzonej działalności gospodarczej lub aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego - (wydane nie później niż 6 miesiące przed złożeniem wniosku), itp. 
 3. Kserokopię umów z zarządzającym instalacjami odzysku lub unieszkodliwiania na przyjęcie odbieranych odpadów komunalnych (zmieszanych, segregowanych).
 4. Kserokopia zezwolenia na transport odpadów komunalnych wydana zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz.1243 z późn. zm.) obejmująca te odpady komunalne o których odbieranie się ubiega.
 5. Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości na której znajduje się baza transportowa i zaplecze techniczno – biurowe.
 6. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie specjalistycznych środków transportu do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 7. Udokumentować sposób realizacji obowiązku ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów oraz udokumentować gotowość ich przyjęcia przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, spełniającego wymagania odnośnie miejsc odzysku i unieszkodliwiania, o których mowa w art. 9 ust. 3 i 4 ustawy o odpadach oraz w art. 7 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - dot. zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych. 
 8. Kserokopia dokumentu potwierdzającego gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną – dot. zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 
 9. Zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
 10. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej

Opłaty:

 1. 107 zł – opłata skarbowa za udzielenie zezwolenia na każdy poniższy rodzaj działalności:
  1. odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub
  2. opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. 
 2. Przedłużenie terminu ważności lub zmiana warunków zezwolenia, jeżeli: 
  1. dotyczy przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności - 50 % stawki określonej od zezwolenia dla każdego rodzaju działalności, 
  2. treścią zmiany jest kolejny rodzaj działalności - 100% stawki określonej od zezwolenia. 
 3. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:
  przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Lipsku: Bank Spółdzielczy Suwałki Oddział Lipsk Nr 46935900020100014320110001.
 4. Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zezwolenia. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek. 
 5. Zwolnione z opłaty skarbowej są: 
  1. jednostki budżetowe,
  2. jednostki samorządu terytorialnego, 
  3. organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, 
  4. osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Termin załatwienia:
Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:

 1. do 1 miesiąca.
 2. do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Sposób załatwienia sprawy:
Na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wymagane jest uzyskania zezwolenia.
Tryb odwoławczy:
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Uwagi: brak
Pliki do pobrania:
Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem , utrzymaniem i ochroną dróg

Osoba kontaktowa: Joanna Kondracka
Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miejski w Lipsku, 16-315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2, piętro, pokój nr 17
Godziny urzędowania: Poniedziałek – Czwartek: 7:15 – 15:15; Piątek: 7:30 - 15.30
Telefon kontaktowy: 87 6422 700 wew. 22
Podstawa prawna:

Wymagane dokumenty:

 1. Mapka sytuacyjna w skali 1 : 1000  lub 1: 500
 2. Ogólny plan orientacyjny w skali 1 : 10 000 lub 1 : 25 000
 3. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu.
 4. Informacja o sposobie zabezpieczenia robót
 5. Pozwolenie na budowę lub kopie zgłoszenia robót do organu budowlanego
 6. Harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym.

Opłaty:

Termin załatwienia: Do 30 dni.
Sposób załatwienia sprawy:

Tryb odwoławczy:
Wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Burmistrza Lipska, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji Wnioskodawcy.
Uwagi:
Zezwolenie to dotyczy w szczególności:

 1. prowadzenia robót w pasie drogowym;
 2. umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
 3. umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
 4. zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w innych celach .

Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem , utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi.
Pliki do pobrania: