Poradnik interesanta

Osoba kontaktowa: Danuta Teresa Kiljańczyk
Sposób załatwienia sprawy:

 • listownie - na podany wyżej adres
 • osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego, 16-315 Lipsk, ul. Rynek 23

Godziny urzędowania: Poniedziałek – Czwartek: 7:15 – 15:15; Piątek: 7:30 - 15.30
Telefon kontaktowy: 87 642 27 01
Podstawa prawna:

 • Prawo o aktach stanu cywilnego - ustawa z dnia 29 września 1986 r. (teks jedn. Dz. U. z 2011r. nr 212, poz. 1264) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998r. /Dz.U.Nr 136, poz. 884 z późn.zm./ Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. /Dz.U. Nr 225 poz. 1635 ze zmianami/ o opłacie skarbowej

Wymagane dokumenty:

 • Dowód osobisty
 • Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

Opłaty: Opłata skarbowa

 • 22 zł - od odpisu skróconego aktu
 • 33 zł - od odpisu zupełnego aktu

na konto Urzędu Miejskiego w Lipsku: nr 46 9359 0002 0100 0143 2011 0001.
W niektórych sprawach (np. do KRUS, ZUS, szkoły i inne) opłaty skarbowe nie są pobierane.
Termin załatwienia: Bez zbędnej zwłoki
Tryb odwoławczy:
W przypadku wydania decyzji administracyjnej odmawiającej wydania odpisu aktu stanu cywilnego odwołanie składa się do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Kierownika USC.
Uwagi:
Odpisy i zaświadczenia wydawane są na wniosek ściśle określonych kategorii podmiotów i instytucji, tj. sądu lub innego organu państwowego, osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony , jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego. W przypadku innych osób odpisy i zaświadczenia mogą zostać wydane jedynie w sytuacji wykazania przez podmiot wnioskujący interesu prawnego. O odpis wnioskować może również organizacja społeczna, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny. (art. 83 ustawy z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego - Dz. U. Nr 212, poz. 1264 z późn. zm.)

Osoba kontaktowa: Edyta Kopeć
Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miejski w Lipsku, 16-315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2, piętro, pokój nr 17
Godziny urzędowania: Poniedziałek – Czwartek: 7:15 – 15:15; Piątek: 7:30 - 15.30
Telefon kontaktowy: 87 6422 700 wew. 22
Podstawa prawna:
Burmistrz Lipska uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 2012r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w ramach  których przedsiębiorca zamierzający na terenie Gminy Lipsk  prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Burmistrza Lipska. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.
Wymagane dokumenty:
Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy
Wymagane są dokumenty:

 1. Wzór wniosku o wpis do rejestru
 2. Wzór oświadczenia przedsiębiorcy

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:

 • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
 • numer identyfikacji podatkowej NIP,
 • numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
 • określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

 1. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł, określonej na podstawie Załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej Dz.U. z 2006r.ze. zm.). Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy z dniem wejścia w życie ustawy (01.01.2012r.) posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych (art. 14 ust 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152, poz.897).
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:

„Oświadczam, że:

1. dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;

2. znane są mi i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 ze. zm.)”.

Powyższe oświadczenie powinno zawierać także:

  1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
  2. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
  3. podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Opłaty: -
Termin załatwienia:
Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.
Sposób załatwienia sprawy:
Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy
Tryb odwoławczy: -
Uwagi:
Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie (01.01.2012r.) omawianej ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie powyższej ustawy, czyli do 31 grudnia 2012 r. (art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152, poz.897).
Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:

 1. posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;
 2. utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 3. spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 4. zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do:

 1. Przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;
 2. Przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

Pliki do pobrania:
Wzór wniosku o wpis do rejestru
Wzór oświadczenia przedsiębiorcy
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Osoba kontaktowa: Joanna Kondracka
Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miejski w Lipsku, 16-315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2, piętro, pokój nr 17
Godziny urzędowania: Poniedziałek – Czwartek: 7:15 – 15:15; Piątek: 7:30 - 15.30
Telefon kontaktowy: 87 6422 700 wew. 22
Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz.U.11.6.25) w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz sprawozdania z wykonania tego zadania.

Wymagane dokumenty:

 1. Wzór oferty
 2. Ramowy wzór umowy dotyczący realizacji zadania publicznego
 3. Sprawozdanie z wykonania tego zadania.

Opłaty: -
Termin załatwienia:
-
Sposób załatwienia sprawy: -
Tryb odwoławczy: -
Uwagi: -
Pliki do pobrania:

Wzór oferty
Wzór sprawozdania
Wzór umowy

Wzór uproszczonej oferty
Wzór uproszczonego sprawozdania

Osoba kontaktowa: Joanna Kondracka
Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Lipsku, 16-315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2, piętro, pokój nr 17
Godziny urzędowania: Poniedziałek – Czwartek: 7:15 – 15:15; Piątek: 7:30 - 15.30
Telefon kontaktowy: 87 6422 700 wew. 22
Podstawa prawna:

 • art. 29 i 29a ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. ( Dz.U. 07, nr 19, poz. 115 z późn. zm. )

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zgody na lokalizację nowego / przebudowę istniejącego zjazdu.
 2. Mapę orientacyjną z zaznaczonym obszarem objętym inwestycją, 
 3. Mapę zasadniczą do celów projektowych w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczoną lokalizacją  wnioskowanego zjazdu oraz z zaznaczonymi  granicami własności potwierdzonymi przez uprawnionego geodetę,
 4. Dokument potwierdzający prawo do  dysponowania gruntem , 
 5. Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru objętego inwestycją, a w razie  jego braku kopię prawomocnej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji, ( nie dotyczy przebudowy istniejącego zjazdu),
 6. Pełnomocnictwo ustanowione zgodnie z art. 33 Kpa z uiszczoną opłatą skarbową w wysokości 17zł ( jeżeli w imieniu inwestora występuje pełnomocnik )
 7. Dowód opłaty skarbowej w wysokości 82,00 zł, za wydanie pozytywnej decyzji administracyjnej.

Opłaty:

 • Opłata skarbowa w wysokości 82,00 zł, za wydanie pozytywnej decyzji administracyjnej.

Termin załatwienia: -
Sposób załatwienia sprawy: -
Tryb odwoławczy: -
Uwagi:

Budowa lub przebudowa zjazdu należy do:

 1. w przypadku budowy lub przebudowy drogi budowa lub przebudowa zjazdów dotychczas istniejących - do zarządcy drogi ,
 2. w pozostałych przypadkach - do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu.
 1. Zezwolenie na lokalizacją zjazdu , wydaje się na czas nieokreślony . W zezwoleniu na lokalizację zjazdu określa się miejsce lokalizacji zjazdu i jego parametry techniczne , a w zezwoleniu na przebudowę zjazdu- jego parametry techniczne a także zamieszcza się, w przypadku obu zezwoleń, pouczenie o obowiązku:
  1. uzyskania przed rozpoczęciem prac budowlanych pozwolenia na budowę, a w przypadku przebudowy zjazdu dokonania zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych oraz uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym;
  2. uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego zjazdu.
 2. Ze względu na wymogi wynikające z warunków technicznych dróg publicznych zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę albo wydać zezwolenie na lokalizację zjazdu na czas określony.
 3. Decyzja o wydaniu zezwolenia na lokalizację zjazdu, wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od jego wydania zjazd nie został wybudowany.
 4. Utrzymanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właściciela lub użytkownika gruntów przyległych do drogi.

Pliki do pobrania:
Wniosek o wydanie zgody na lokalizację nowego / przebudowę istniejącego zjazdu

Osoba kontaktowa: Joanna Kondracka
Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miejski w Lipsku, 16-315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2, piętro, pokój nr 17
Godziny urzędowania: Poniedziałek – Czwartek: 7:15 – 15:15; Piątek: 7:30 - 15.30
Telefon kontaktowy: 87 6422 700 wew. 22
Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635 z późn. zm.). 
 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.). 
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617). 
 5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz.1234 z późn. zm.). 
 6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206). 
 7. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipsk - Uchwała Nr XXVIII/227/06 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 lutego 2006 r
 8. Uchwała Rady Miejskiej w Lipsku Nr XXXI/269/09 z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 2. Kserokopia aktualnego wypisu z ewidencji prowadzonej działalności gospodarczej lub aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego - (wydane nie później niż 6 miesiące przed złożeniem wniosku), itp. 
 3. Kserokopię umów z zarządzającym instalacjami odzysku lub unieszkodliwiania na przyjęcie odbieranych odpadów komunalnych (zmieszanych, segregowanych).
 4. Kserokopia zezwolenia na transport odpadów komunalnych wydana zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz.1243 z późn. zm.) obejmująca te odpady komunalne o których odbieranie się ubiega.
 5. Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości na której znajduje się baza transportowa i zaplecze techniczno – biurowe.
 6. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie specjalistycznych środków transportu do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 7. Udokumentować sposób realizacji obowiązku ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów oraz udokumentować gotowość ich przyjęcia przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, spełniającego wymagania odnośnie miejsc odzysku i unieszkodliwiania, o których mowa w art. 9 ust. 3 i 4 ustawy o odpadach oraz w art. 7 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - dot. zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych. 
 8. Kserokopia dokumentu potwierdzającego gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną – dot. zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 
 9. Zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
 10. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej

Opłaty:

 1. 107 zł – opłata skarbowa za udzielenie zezwolenia na każdy poniższy rodzaj działalności:
  1. odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub
  2. opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. 
 2. Przedłużenie terminu ważności lub zmiana warunków zezwolenia, jeżeli: 
  1. dotyczy przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności - 50 % stawki określonej od zezwolenia dla każdego rodzaju działalności, 
  2. treścią zmiany jest kolejny rodzaj działalności - 100% stawki określonej od zezwolenia. 
 3. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:
  przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Lipsku: Bank Spółdzielczy Suwałki Oddział Lipsk Nr 46935900020100014320110001.
 4. Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zezwolenia. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek. 
 5. Zwolnione z opłaty skarbowej są: 
  1. jednostki budżetowe,
  2. jednostki samorządu terytorialnego, 
  3. organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, 
  4. osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Termin załatwienia:
Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:

 1. do 1 miesiąca.
 2. do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Sposób załatwienia sprawy:
Na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wymagane jest uzyskania zezwolenia.
Tryb odwoławczy:
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Uwagi: brak
Pliki do pobrania:
Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Osoba kontaktowa: Joanna Kondracka
Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miejski w Lipsku, 16-315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2, piętro, pokój nr 17
Godziny urzędowania: Poniedziałek – Czwartek: 7:15 – 15:15; Piątek: 7:30 - 15.30
Telefon kontaktowy: 87 6422 700 wew. 22
Podstawa prawna:

 • Uchwała Nr XXVI/224/18 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 19 lipca 2004 r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
 • Art.40, ust.1, 4 i 6 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. nr 19, poz. 115 z póź zmianami)
 • Art. 104 Ustawy z dnia 14 września 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z póź zm.)
 • § 1, ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz.U. nr 6, poz.33 z późn zm.)

Wymagane dokumenty:

 1. Mapka sytuacyjna w skali 1 : 1000  lub 1: 500
 2. Ogólny plan orientacyjny w skali 1 : 10 000 lub 1 : 25 000
 3. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu.
 4. Informacja o sposobie zabezpieczenia robót
 5. Pozwolenie na budowę lub kopie zgłoszenia robót do organu budowlanego
 6. Harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym.

Opłaty:

 • Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłaty zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Lipsku Nr XXVI/224/18 z dnia 19 lipca 2004 r.,  w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
 • Za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym wnioskodawca - inwestor zobowiązuje się uiszczać opłaty w wysokości określonej przez zarządcę drogi w okresach określonych w zezwoleniu przez cały okres pozostawania urządzenia w pasie drogowym.

Termin załatwienia: Do 30 dni.
Sposób załatwienia sprawy:

 • Uzgodnienie na mapie zasadniczej Wnioskodawcy.
 • O formie odbioru decyduje wnioskodawca.
 • Odbiór decyzji w Urzędzie lub przesłanie pocztą.

Tryb odwoławczy:
Wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Burmistrza Lipska, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji Wnioskodawcy.
Uwagi:
Zezwolenie to dotyczy w szczególności:

 1. prowadzenia robót w pasie drogowym;
 2. umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
 3. umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
 4. zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w innych celach .

Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem , utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi.
Pliki do pobrania:  

Osoba kontaktowa: Agnieszka Margielewicz
Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miejski w Lipsku, 16-315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2, piętro, pokój nr 18
Godziny urzędowania:
Poniedziałek – Czwartek: 7:15 – 15:15; Piątek: 7:30 - 15.30
Telefon kontaktowy: 87 6422 700 wew. 13
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379).
Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
2. Faktury VAT albo ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku;
3. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku gdy producent podlega wpisowi do tego Rejestru

Opłaty: Nie podlega opłacie skarbowej.

Termin załatwienia:

 • Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku
 • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni – termin załatwienia sprawy liczy się od daty złożenia wszystkich wymaganych dokumentów.
 • Nie uzupełnienie brakujących dokumentów w określonym terminie będzie skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Tryb odwoławczy:

Przysługuje możliwość wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Burmistrza Lipska w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi:

Wnioski o zwrot podatku składa się w terminach:

 • od dnia 1 lutego do dnia 29 lutego , a wypłata zwrotu podatku następuje od dnia 2 kwietnia do dnia 31 kwietnia;
 • od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia, a wypłata zwrotu podatku następuje od dnia 1 października do dnia 31 października.

Pliki do pobrania: Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Osoba kontaktowa: Mariusz Rokita
Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miejski w Lipsku, 16-315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2, piętro, pokój nr 17

Godziny urzędowania:

Poniedziałek – Czwartek: 7:15 – 15:15; Piątek: 7:30 - 15.30
Telefon kontaktowy: 87 6422 700 wew. 23

Nowe przepisy dotyczące usuwania drzew i krzewów

Od 17 czerwca 2017 r. obowiązują nowe przepisy związane z usuwaniem drzew i krzewów, wprowadzone na mocy ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.).

Zapisy nowej ustawy nakładają na osoby fizyczne obowiązek zgłaszania do wójtów, burmistrzów, prezydentów miasta, a w przypadku usunięcia drzew z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków- wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków zamiaru usunięcia drzew, których obwody pni na wysokości 5 cm przekraczają 80 cm (dot. topól, wierzb, klonów jesionolistnych, klonów srebrzystych), 65 cm (dot. kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych, platanów klonolistnych) oraz 50 cm (dot. pozostałych drzew).

Powyższy obowiązek nie dotyczy krzewów.

Zgłoszenie musi zawierać:

- imię i nazwisko wnioskodawcy,
- oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte,
- rysunek lub mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Organ przyjmujący zgłoszenie zobligowany jest do przeprowadzenia oględzin przeznaczonych do usunięcia drzew w terminie 21 dni od dnia ich zgłoszenia, podczas których winien ustalić gatunek drzew oraz ich obwody na wysokości 5 cm. Z oględzin sporządzany jest protokół, którego zapis traci moc po upływie 6 miesięcy od dnia jego sporządzenia (w przypadku nieusunięcia drzew w powyższym terminie konieczne będzie ponowne dokonanie zgłoszenia).

Po dokonaniu oględzin organ będzie mógł w terminie 14 dni od dnia ich przeprowadzenia, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw wobec wycinki. Usunięcie drzewa będzie mogło nastąpić, jeżeli organ nie wniesie sprzeciwu w tym terminie. Wydanie powyższej decyzji stanowić będzie podstawę dla osoby fizycznej do wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji
o pozwolenie na budowę, a budowa ta będzie mieć związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosły usunięte drzewa, wówczas na właściciela nieruchomości nałożony zostanie obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew.

Usunięcie drzew bez stosownego zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin przez organ, a także pomimo sprzeciwu organu i bez zezwolenia skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej.

W przypadku wszystkich innych podmiotów, a także osób fizycznych usuwających drzewa w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, obowiązek uzyskania zezwolenia uzależniony jest od obwodu pnia mierzonego na wysokości 5 cm od gruntu.  Zgodnie z nową ustawą zezwolenia nie będą wymagały drzewa, których obwód pnia na wysokości  5 cm nie przekroczy:

a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zgodnie z art. 83 ustawy, usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek:

1) posiadacza nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości,
2) właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964  r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380, 585 i 1579), zwanej dalej „Kodeksem cywilnym” – jeżeli drzewo lub krzew zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń.

 • Zgoda właściciela nieruchomości, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie jest wymagana
  w przypadku wniosku złożonego przez:

1) spółdzielnię mieszkaniową,
2) wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1892),
3) zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa.

 • Zgoda właściciela nieruchomości, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie jest wymagana także
  w przypadku wniosku złożonego przez użytkownika wieczystego lub posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, niebędących podmiotem, o którym mowa w ust. 2,
 • Spółdzielnia mieszkaniowa informuje, w sposób zwyczajowo przyjęty, członków spółdzielni, właścicieli budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, a zarząd wspólnoty mieszkaniowej – członków wspólnoty, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, wyznaczając co najmniej 30-dniowy termin na zgłaszanie uwag. Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 12 miesięcy od upływu terminu na zgłaszanie uwag.

Wyjątki od obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów wynikające z art. 83f ustawy:

 • krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;
 • krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
 • drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

- 80 cm w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
- 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
- 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew

 • drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
 • drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu Ustawy z dnia 28 września 1991 r.
  o lasach;
 • drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości  wpisanej do rejestru zabytków lub na terenie zieleni;
 • drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;
 • drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu
  w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;
 • drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
 • drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
 • drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;
 • drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;
 • drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000;
 • prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;
 • drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:

a) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,
b) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot;

 • drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f.

Obowiązek zgłaszania wycinki nie dotyczy drzew usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

Zgodnie z art. 83b ust. 1 ustawy, wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu powinien zawierać:

 • imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o którym mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego,
 • oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie
  o posiadanym prawie własności urządzeń, o których urządzeń,  o którym mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego,
 • zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4;
 • nazwę gatunku drzewa lub krzewu,
 • obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
 1. a) posiada kilka pni - obwód każdego z tych pni,
 2. b) nie posiada pnia - obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;
 • wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew,
 • miejsce, przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu oraz wskazanie, czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
 • projekt planu:

a) nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy
w rozumieniu 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska lub
b) przesadzenia drzewa lub krzewu

- jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;

 • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000,
  w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;
 • zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt. 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt. 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15 jeżeli zostało wydane,
 • Jeżeli nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków lub teren został wpisany do rejestru zabytków jako układ urbanistyczny a tak jest w przypadku miasta Lipsk, wniosek należy kierować do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku,  Delegatura w Suwałkach, ul. Sejneńska 13, 16-400 Suwałki, tel. (87)5663741
 • Wniosek do Konserwatora można pobrać ze strony :

Opłaty za usunięcie drzew i krzewów

Ponadto z dniem 17 lipca 2017 r. weszło  w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów.

Zgodnie z rozporządzeniem stawki opłat za usunięcie drzew będą takie same dla całej Polski, a ich wysokość za 1cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm zależeć będzie od dwóch czynników: obwodu pnia oraz gatunku lub rodzaju usuwanego drzewa.

Sposób obliczania opłat został uproszczony poprzez zróżnicowanie stawek opłat tylko dla dwóch kategorii wielkości obwodu pnia drzewa: do 100 cm i od 101 cm. Dla drzew o obwodzie poniżej 100 cm przyjęto odpowiednio niższą stawkę opłaty, ponieważ są to drzewa o niedużych rozmiarach.

Stawki opłat zróżnicowano również ze względu na gatunki i rodzaje drzew. Opłaty za usunięcie gatunków drzew przyrastających wolniej na grubość będą odpowiednio wyższe od drzew szybko rosnących, ponieważ drzewa szybko rosnące wymagają krótszego okresu pielęgnacji niż wolno rosnące o tym samym obwodzie pnia, a tym samym mniejszych nakładów na ich utrzymanie.

Opłaty za usunięcie drzew i krzewów nie są ponoszone gdy nie ma obowiązku uzyskania zezwolenia na ich usunięcie lub gdy usunięcie drzewa podlega zgłoszeniu na podstawie art. 83f ust. 4 ustawy o ochronie przyrody, czyli w sytuacji gdy drzewa usuwane są na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą z nieruchomości będącej własnością osób fizycznych.

Stawki opłat wskazane w rozporządzeniu służą też do wyliczenia kary za usunięcie drzew lub krzewów bez zezwolenia.

Wycinka drzew a okres lęgowy ptaków

Burmistrz Lipska informuje, że okres lęgowy ptaków (1 marca – 15 października) to czas, w którym ptaki dobierają się w pary, składają jaja i wychowują młode. Jest to również okres specjalnej ochrony ich siedlisk i miejsc gniazdowania, czyli – w wielu przypadkach - drzew.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. poz. 2183), w okresie lęgowym zakazane jest m.in.:

 • niszczenie siedlisk lub ostoi będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania,
 • niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd,
 • umyślne płoszenie lub niepokojenie w miejscach rozrodu lub wychowu młodych.

W związku z powyższym usuwanie drzew, stanowiących ostoję lub miejsce gniazdowania ptaków - również tych na działkach osób prywatnych - jest niemożliwe, bez specjalnego zezwolenia, wydanego przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.

Zlekceważenie powyższych zakazów stanowi wykroczenie z art. 131 pkt 14) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.), które zagrożone jest karą aresztu lub grzywny.

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzewa/drzew

2. Wniosek zgłoszenia zamiaru usuniecia drzewa/drzew

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

 • w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.,
 • w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 - 30 kwietnia 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 31 października 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Załącznik 1 - Procedura zwrotu

Załącznik 2 - Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

Załącznik 3 - Wykaz faktur

Osoba kontaktowa: Agnieszka Michałowska
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Miejski w Lipsku, 16-315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2, parter, pokój nr 7
Godziny urzędowania: Poniedziałek – Czwartek: 7:15 – 15:15; Piątek: 7:30 - 15.30
Telefon kontaktowy: 87 6422 700 wew. 25
Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 lipca 1990 roku o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy,
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity – Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:

 1. Dowód osobisty, legitymacja ubezpieczeniowa/lub świadectwa pracy/, książeczkę wojskową.
 2. Dwóch świadków w wieku wnioskodawcy lub starszych, osoby obce dla wnioskodawcy z miejscowości, w której zlokalizowane jest gospodarstwo rolne:
  • świadkowie okazują dowód osobisty,
  • w przypadku emerytów lub rencistów- okazują odcinek renty lub emerytury /legitymację rencisty lub emeryta – do wglądu/.
 3. Dokument stwierdzający istnienie gospodarstwa rolnego (zaświadczenie z Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego).
 4. Zaświadczenie o zameldowaniu w tym czasie w tym gospodarstwie – (z Urzędu Stanu Cywilnego).

Opłaty: Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016r., poz. 1827 z pozn. zm.) opłaty nie pobiera się.
Termin załatwienia: Bez zbędnej zwłoki
Tryb odwoławczy: Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia, za pośrednictwem Burmistrza Lipska.
Uwagi: brak
Pliki do pobrania: Wniosek o potwierdzenie okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym

Osoba kontaktowa: Agnieszka Margielewicz
Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miejski w Lipsku, 16-315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2, parter, pokój nr 7
Godziny urzędowania:
Poniedziałek – Czwartek: 7:15 – 15:15; Piątek: 7:30 - 15.30
Telefon kontaktowy: 87 6422 700 wew. 24
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. Nr 64, poz. 592 z 2003 r. z późniejszymi zmianami)
Wymagane dokumenty:

1. Dowód osobisty
2. Wypis z ewidencji gruntów i budynków dotyczący nabywanej nieruchomości rolnej.
3. Oświadczenie o:

 • osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego , w którym łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300ha,
 • o okresie osobistego prowadzenia lub pracy w gospodarstwie rolnym.

Oświadczenie powinno zawierać imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz własnoręczny podpis oświadczającego.
Opłaty:

 1. Poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego - podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł.
 2. Poświadczenie oświadczenia o posiadaniu kwalifikacji rolniczych - podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł.
 3. Poświadczenie oświadczenia o łącznej powierzchni użytków rolnych gospodarstwa - podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł.

Termin załatwienia: Bez zbędnej zwłoki, nie później niz 7 dni od daty wpływu oświadczenia podpisanego przez wnioskodawcę do urzędu.
Tryb odwoławczy: W razie odmowy poświadczenia oświadczającemu służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Burmistrza Lipska w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia o odmowie.
Uwagi:
Przy potwierdzeniu kwalifikacji rolniczych w przypadkach, gdy dostępne dokumenty i informacje nie są wystarczające wymagane są zeznania świadków, złożone w Urzędzie Gminy. Świadkowie winni się zgłosić osobiście z dowodami osobistymi.
Pliki do pobrania: Oświadczenie

Osoba kontaktowa: Mariusz Makarewicz
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Miejski w Lipsku, 16-315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2, parter, pokój nr 7
Godziny urzędowania: Poniedziałek – Czwartek: 7:15 – 15:15; Piątek: 7:30 - 15.30
Telefon kontaktowy: 87 6422 700 wew. 24
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z 1997 r. z późniejszymi zmianami) – art. 305 e
Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie zaświadczenia.
Opłaty:

 • Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z 2006 r. z późniejszymi zmianami) pobiera się opłatę w wysokości 21 zł - za wydanie zaświadczenia.
 • Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Lipsku, bądź przelać na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Lipsku nr 46 9359 0002 0100 0143 2011 0001.

Termin załatwienia: Bez zbędnej zwłoki, nie później niż 7 dni od daty wpływu wniosku podpisanego przez wnioskodawcę do urzędu.
Tryb odwoławczy:
Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia, za pośrednictwem Burmistrza Lipska.
Uwagi: brak
Pliki do pobrania: Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Osoba kontaktowa: Agnieszka Margielewicz
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Miejski w Lipsku, 16-315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2, parter, pokój nr 7
Godziny urzędowania: Poniedziałek – Czwartek: 7:15 – 15:15; Piątek: 7:30 - 15.30
Telefon kontaktowy: 87 6422 700 wew. 24
Podstawa prawna:
Art. 306a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa / Dz.U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami/.
Zgodnie z art. 306A § 1 Ordynacji podatkowej - organ podatkowy wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.
Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie zaświadczenia (wniosek musi zawierać dane składającego wniosek: adres, NIP, PESEL) :

 • uzasadnienie ubiegania się o zaświadczenie : podstawa prawna lub interes prawny osoby ubiegającej się o wydanie zaświadczenia;
 • cel uzyskania zaświadczenia;
 • informację sposobie odbioru zaświadczenia.

Opłaty:
Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z 2006 r. z późniejszymi zmianami) pobiera się opłatę w wysokości 17 zł - za wydanie zaświadczenia.
Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Lipsku, bądź przelać na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Lipsku
nr 46 9359 0002 0100 0143 2011 0001.
Termin załatwienia: Bez zbędnej zwłoki - 7 dni od daty złożenia wniosku.
Tryb odwoławczy:
Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia, za pośrednictwem Burmistrza Lipska.
Uwagi:

 • Nie podlegają czynności urzędowe – wydanie zaświadczenia, zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /Dz. U. z 2007r Nr 225, poz. 1635 z późniejszymi zmianami/.
 • Zaświadczenia o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego, wydawane przez urzędy gmin właściwe do pobierania podatku rolnego, są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie cz.II pkt 21 zwolnienie pkt 11 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /Dz. U. z 2007r Nr 225, poz. 1635 z późniejszymi zmianami/.

Pliki do pobrania: Wniosek o wydanie zaświadczenia

Osoba kontaktowa: Mariusz Makarewicz
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Miejski w Lipsku, 16-315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2, parter, pokój nr 7
Godziny urzędowania: Poniedziałek – Czwartek: 7:15 – 15:15; Piątek: 7:30 - 15.30
Telefon kontaktowy: 87 6422 700 wew. 24
Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.z 2010r., Nr 95, poz. 613 późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami).

Wymagane dokumenty:

1. Kserokopia umowy kupna-sprzedaży lub faktury nabytego lub zbytego środka transportowego w trakcie danego roku podatkowego.
2. Wypełniona deklaracja na podatek od środków transportowych (DT-1) wg ustalonego wzoru (Rozporządzenie Min. Finansów z dnia 18 października 2007r.).
3. Wypełniony załącznik do deklaracji (DT-1/A).
4. Dowód rejestracyjny (do wglądu).

Opłaty: Opłata skarbowa nie wystepuje
Termin załatwienia: Bez zbędnej zwłoki
Tryb odwoławczy: Nie przysługuje
Uwagi:
Podatek od środków transportowych płatny jest w dwóch ratach:

I rata płatna - 15 lutego,
II rata płatna - 15 września,

na konto Urzędu Miejskiego w Lipsku: nr 46 9359 0002 0100 0143 2011 0001.

Pliki do pobrania:

Osoba kontaktowa: Mariusz Makarewicz
Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miejski w Lipsku, 16-315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2, parter, pokój nr 7
Godziny urzędowania:
Poniedziałek – Czwartek: 7:15 – 15:15; Piątek: 7:30 - 15.30
Telefon kontaktowy: 87 6422 700 wew. 24
Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.z 2017r., poz. 1785 z pozn. zm.).
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1892).
 • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2017r. , poz. 1821).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:
Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są zobowiązane składać na formularzu wg określonego wzoru w terminie do 31 stycznia deklarację na podatek od nieruchomości oraz w terminie do 15 stycznia deklaracje na podatek rolny i leśny organowi podatkowemu, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku wraz z pisemnym uzasadnieniem.
Termin załatwienia: Bez zbędnej zwłoki
Tryb odwoławczy: Nie przysługuje
Uwagi:
Podatek od nieruchomości od osób prawnych płatny jest do 15 dnia każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia. Podatek rolny i podatek leśny płatny jest w czterech ratach:

I rata płatna-15 marzec,
II rata płatna - 15 maj,
III rata płatna - 15 wrzesień,
IV rata płatna - 15 listopad,

na konto Urzędu Miejskiego w Lipsku: nr 46 9359 0002 0100 0143 2011 0001.

Pliki do pobrania:

Osoba kontaktowa: Agnieszka Margielewicz
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Miejski w Lipsku, 16-315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2, parter, pokój nr 7
Godziny urzędowania: Poniedziałek – Czwartek: 7:15 – 15:15; Piątek: 7:30 - 15.30
Telefon kontaktowy: 87 6422 700 wew. 24
Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.z 2010r., Nr 95, poz. 613 późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r., Nr 136, poz.969 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami).

Wymagane dokumenty:

 1. Osoby fizyczne obowiązane są składać organowi podatkowemu informację w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego (I-NRL) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania.
 2. Przedłożyć do wglądu dokumenty na potwierdzenie wystąpienia nowych okoliczności (akt notarialny, rozwiązanie umowy dzierżawy i inne).

Opłaty: Opłata skarbowa nie wystepuje
Termin załatwienia: Bez zbędnej zwłoki
Tryb odwoławczy: Nie przysługuje
Uwagi: Podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny od osób fizycznych płatny jest w czterech ratach:

 • I rata - 15 marzec,
 • II rata - 15 maj,
 • III rata - 15 wrzesień,
 • IV rat - 15 listopad,

na konto Urzędu Miejskiego w Lipsku: nr 46 9359 0002 0100 0143 2011 0001 lub u sołtysa wsi.

Pliki do pobrania:

Urząd Miejski w Lipsku

16 - 315 Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
tel.: 87 64 22 700
fax.: 87 64 22 705

gmina@lipsk.pl

Godziny pracy urzędu

Poniedziałek - 7:15 - 15:15
Wtorek - 7:15 - 15:15
Środa - 7:15 - 15:15
Czwartek - 7:15 - 15:15
Piątek - 7:30 - 15:30
Sobota, niedziela  - nieczynny 

Konto bankowe

BS SUWAŁKI o/LIPSK

46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Dane do faktur

Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

NIP: 846 – 15 – 97 – 158