Poradnik interesanta

Sprawy - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo

Osoba kontaktowa: Agnieszka Margielewicz
Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miejski w Lipsku, 16-315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2, piętro, pokój nr 18
Godziny urzędowania:
Poniedziałek – Czwartek: 7:15 – 15:15; Piątek: 7:30 - 15.30
Telefon kontaktowy: 87 6422 700 wew. 13
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379).
Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
2. Faktury VAT albo ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku;
3. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku gdy producent podlega wpisowi do tego Rejestru

Opłaty: Nie podlega opłacie skarbowej.

Termin załatwienia:

  • Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku
  • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni – termin załatwienia sprawy liczy się od daty złożenia wszystkich wymaganych dokumentów.
  • Nie uzupełnienie brakujących dokumentów w określonym terminie będzie skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Tryb odwoławczy:

Przysługuje możliwość wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Burmistrza Lipska w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi:

Wnioski o zwrot podatku składa się w terminach:

  • od dnia 1 lutego do dnia 29 lutego , a wypłata zwrotu podatku następuje od dnia 2 kwietnia do dnia 31 kwietnia;
  • od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia, a wypłata zwrotu podatku następuje od dnia 1 października do dnia 31 października.

Pliki do pobrania: Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Urząd Miejski w Lipsku

16 - 315 Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
tel.: 87 64 22 700
fax.: 87 64 22 705

gmina@lipsk.pl

Godziny pracy urzędu

Poniedziałek - 7:15 - 15:15
Wtorek - 7:15 - 15:15
Środa - 7:15 - 15:15
Czwartek - 7:15 - 15:15
Piątek - 7:30 - 15:30
Sobota, niedziela  - nieczynny 

Konto bankowe

BS SUWAŁKI o/LIPSK

46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Dane do faktur

Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

NIP: 846 – 15 – 97 – 158