Sprawy - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo

Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym

Osoba kontaktowa: Agnieszka Margielewicz
Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miejski w Lipsku, 16-315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2, piętro, pokój nr 18
Godziny urzędowania:
Poniedziałek – Czwartek: 7:15 – 15:15; Piątek: 7:30 - 15.30
Telefon kontaktowy: 87 6422 700 wew. 13
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379).
Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
2. Faktury VAT albo ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku;
3. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku gdy producent podlega wpisowi do tego Rejestru

Opłaty: Nie podlega opłacie skarbowej.

Termin załatwienia:

Tryb odwoławczy:

Przysługuje możliwość wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Burmistrza Lipska w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi:

Wnioski o zwrot podatku składa się w terminach:

Pliki do pobrania: Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej