Poradnik interesanta

Sprawy - Urząd Stanu Cywilnego

Osoba kontaktowa: Danuta Teresa Kiljańczyk
Sposób załatwienia sprawy:

  • listownie - na podany wyżej adres
  • osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego, 16-315 Lipsk, ul. Rynek 23

Godziny urzędowania: Poniedziałek – Czwartek: 7:15 – 15:15; Piątek: 7:30 - 15.30
Telefon kontaktowy: 87 642 27 01
Podstawa prawna:

  • Prawo o aktach stanu cywilnego - ustawa z dnia 29 września 1986 r. (teks jedn. Dz. U. z 2011r. nr 212, poz. 1264) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998r. /Dz.U.Nr 136, poz. 884 z późn.zm./ Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. /Dz.U. Nr 225 poz. 1635 ze zmianami/ o opłacie skarbowej

Wymagane dokumenty:

  • Dowód osobisty
  • Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

Opłaty: Opłata skarbowa

  • 22 zł - od odpisu skróconego aktu
  • 33 zł - od odpisu zupełnego aktu

na konto Urzędu Miejskiego w Lipsku: nr 46 9359 0002 0100 0143 2011 0001.
W niektórych sprawach (np. do KRUS, ZUS, szkoły i inne) opłaty skarbowe nie są pobierane.
Termin załatwienia: Bez zbędnej zwłoki
Tryb odwoławczy:
W przypadku wydania decyzji administracyjnej odmawiającej wydania odpisu aktu stanu cywilnego odwołanie składa się do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Kierownika USC.
Uwagi:
Odpisy i zaświadczenia wydawane są na wniosek ściśle określonych kategorii podmiotów i instytucji, tj. sądu lub innego organu państwowego, osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony , jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego. W przypadku innych osób odpisy i zaświadczenia mogą zostać wydane jedynie w sytuacji wykazania przez podmiot wnioskujący interesu prawnego. O odpis wnioskować może również organizacja społeczna, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny. (art. 83 ustawy z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego - Dz. U. Nr 212, poz. 1264 z późn. zm.)

Urząd Miejski w Lipsku

16 - 315 Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
tel.: 87 64 22 700
fax.: 87 64 22 705

gmina@lipsk.pl

Godziny pracy urzędu

Poniedziałek - 7:15 - 15:15
Wtorek - 7:15 - 15:15
Środa - 7:15 - 15:15
Czwartek - 7:15 - 15:15
Piątek - 7:30 - 15:30
Sobota, niedziela  - nieczynny 

Konto bankowe

BS SUWAŁKI o/LIPSK

46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Dane do faktur

Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

NIP: 846 – 15 – 97 – 158