Sprawy - Urząd Stanu Cywilnego

Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego

Osoba kontaktowa: Danuta Teresa Kiljańczyk
Sposób załatwienia sprawy:

  • listownie - na podany wyżej adres
  • osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego, 16-315 Lipsk, ul. Rynek 23

Godziny urzędowania: Poniedziałek – Czwartek: 7:15 – 15:15; Piątek: 7:30 - 15.30
Telefon kontaktowy: 87 642 27 01
Podstawa prawna:

Wymagane dokumenty:

Opłaty: Opłata skarbowa

na konto Urzędu Miejskiego w Lipsku: nr 46 9359 0002 0100 0143 2011 0001.
W niektórych sprawach (np. do KRUS, ZUS, szkoły i inne) opłaty skarbowe nie są pobierane.
Termin załatwienia: Bez zbędnej zwłoki
Tryb odwoławczy:
W przypadku wydania decyzji administracyjnej odmawiającej wydania odpisu aktu stanu cywilnego odwołanie składa się do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Kierownika USC.
Uwagi:
Odpisy i zaświadczenia wydawane są na wniosek ściśle określonych kategorii podmiotów i instytucji, tj. sądu lub innego organu państwowego, osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony , jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego. W przypadku innych osób odpisy i zaświadczenia mogą zostać wydane jedynie w sytuacji wykazania przez podmiot wnioskujący interesu prawnego. O odpis wnioskować może również organizacja społeczna, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny. (art. 83 ustawy z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego - Dz. U. Nr 212, poz. 1264 z późn. zm.)