Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi


Harmonogram odbioru odpadów

Featured

W 2019 roku nowe stawki za odpady komunalne

Szanowni Państwo,
Burmistrz Lipska informuje, że Rada Miejska w Lipsku Uchwałą Nr II/23/2018 z dnia 17.12.2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty zmieniła stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od dn. 01.01.2019 r. opłata za odbiór odpadów segregowanych wzrasta z 8,00 zł do 17,00 zł za osobę i z 40,00 zł do 85,00 zł za gospodarstwo domowe 6-os. i większe. Opłata za odpady niesegregowane wzrasta z 11,00 zł do 34,00 zł za osobę i z 55,00 do 170,00 zł za gospodarstwo domowe.

 BRAK LUB NIEWŁAŚCIWA SEGREGACJA SKUTKOWAĆ BĘDZIE NALICZENIEM OPŁATY, JAK ZA ODPADY ZMIESZANE.

  Zgodnie z zapisami art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zmiana stawki opłaty nie powoduje konieczności składania nowej deklaracji, gdyż do właściciela nieruchomości, zostaną wysłane zawiadomienia o wysokości miesięcznej opłaty, wyliczonej na podstawie danych zawartych w złożonych wcześniej deklaracjach.
W przypadku woli zmiany sposobu zbierania odpadów, nową deklarację należy złożyć w terminie do 14.01.2019 r.

Tabela 1. Nowe stawki opłat

 L.p. 
 Rodzaj stawki  Odpady sortowane   Odpady niesortowane 
 1 Od osoby 17,00 zł 34,00 zł
 2   Od gospodarstwa domowego (6 os. i >)  85,00 zł 170,00 zł

Urząd Miejski w Lipsku

ul. Żłobikowskiego 4/2, 16 – 315 Lipsk

Tel.: 87 64 22 700
Fax: 87 64 22 705
e-mail: gmina@lipsk.pl

Skrytka ePUAP:
/UMLipsk/skrytka

Strona www: https://www.lipsk.pl/

Godziny pracy:
poniedziałek-czwartek: 7.15 - 15.15
piątek: 7.30 - 15.30

Dane do faktur

Nabywca:
Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk
NIP: 846 – 15 – 97 – 158

Odbiorca:
Urząd Miejski w Lipsku
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

Konto bankowe
BS SUWAŁKI o/LIPSK
PL 46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Lokalizacja Urzędu Miejskiego w Lipsku: