Inwestycje, planowanie przestrzenne, zamówienia publiczne


Ogłoszenia

Obwieszczenie Starosty Augustowskiego

Augustów, dnia 03.07.2024 r.


AB-III.6740.1.5.2024

OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO
o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności


  Na podstawie art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) w związku z art. 11c i art 17 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 311) zawiadamiam, iż postanowieniem z dnia 03.07.2024 r. nadaję rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Starosty Augustowskiego Nr 17/2024 znak: AB III.6740.1.5.2024 z dnia 17.06.2024 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej nr 102775B na terenie gminy Lipsk.
  Zgodnie z art. 49 Kpa, informuję, iż zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości. W terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w sposób wskazany powyżej, stronom służy prawo wniesienia zażalenia od postanowienia do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Augustowskiego.
  Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego informuję, że z treścią postanowienia można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Augustowie w Wydziale Architektury i Budownictwa w pokoju nr 15 przy ul. 3-Maja 29 w godzinach pracy urzędu.

                                                                                                                                                                                    STAROSTA AUGUSTOWSKI

Urząd Miejski w Lipsku

ul. Żłobikowskiego 4/2, 16 – 315 Lipsk

Tel.: 87 64 22 700
Fax: 87 64 22 705
e-mail: gmina@um.lipsk.wrotapodlasia.pl 

Skrytka ePUAP:
/UMLipsk/skrytka

Strona www: https://www.lipsk.pl/

Godziny pracy:
poniedziałek-czwartek: 7.15 - 15.15
piątek: 7.30 - 15.30

Dane do faktur

Nabywca:
Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk
NIP: 846 – 15 – 97 – 158

Odbiorca:
Urząd Miejski w Lipsku
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

Konto bankowe
BS SUWAŁKI o/LIPSK
PL 46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Lokalizacja Urzędu Miejskiego w Lipsku: