Ułatwienia dostępu

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku
Pomoc społeczna wspiera rodziny i osoby w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku
Praca socjalna jest działalnością zawodową mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku
Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia rodzin i osób a także ich integracji ze środowiskiem.
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku
Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie rodzinom i osobom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie samodzielnie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku
Jeżeli posiadasz troje lub więcej dzieci możesz skorzystać z Karty Dużej Rodziny.
Deklaracja dostępności

Opieka wytchnieniowa

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku przystąpił do Programu rządowego „Opieka wytchnieniowa ” - edycja 2019 – 2020 finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, zwanego „Funduszem Solidarnościowym”.

Opieka wytchnieniowa  ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków. 

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. Dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. Osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Z usług mogą skorzystać opiekunowie faktyczni osób z niepełnosprawnościami, spełniający następujące kryteria:

  1. Miejsce zamieszkania na terenie gminy Lipsk;
  2. Sprawowanie opieki faktycznej nad osobą z orzeczoną niepełnosprawnością
    • w przypadku osób dorosłych do ubiegania się o wsparcie wymagany jest orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności;
    • w przypadku osób poniżej 16 roku życia wymagane jest wskazanie w orzeczeniu o niepełnosprawności konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji i konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (punkt 7 i 8 orzeczenia)

Program „Opieka wychnieniowa’’ na terenie gminy Lipsk  jest realizowany od 2019 roku w Module I: świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. 

W roku 2020 z programu korzysta 5 osób z niepełnosprawnością. 

Więcej informacji o Programie dostępnych jest na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-opieka-wytchnieniowa---edycja-2020

Osoby zainteresowane tą formą wsparcia z gminy Lipsk, prosimy o kontakt z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lipsku pod numerem telefonu: (87) 642 22 31

Zachęcamy do skorzystania ze wsparcia.

Urząd Miejski w Lipsku

16 - 315 Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
tel.: 87 64 22 700
fax.: 87 64 22 705

gmina@lipsk.pl

Godziny pracy urzędu

Poniedziałek - 7:15 - 15:15
Wtorek - 7:15 - 15:15
Środa - 7:15 - 15:15
Czwartek - 7:15 - 15:15
Piątek - 7:30 - 15:30
Sobota, niedziela  - nieczynny 

Konto bankowe

BS SUWAŁKI o/LIPSK

46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Dane do faktur

Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

NIP: 846 – 15 – 97 – 158