Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi


Uchwały Rady Miejskiej w Lipsku

Obowiązujące zasady selektywnej zbiórki odpadów od 2020 roku

Od 2001 r. segregacja odpadów wynika z bezpośrednio z obowiązującego w Polsce prawa i jest czynnością, którą wytwórca odpadów, czyli każdy z nas - powinien wykonać.

W związku z obowiązkiem segregacji śmieci przez wszystkich mieszkańców, Urząd Miejski w Lipsku informuje o sposobie segregacji na poszczególne frakcje.

Animacja pokazująca prawidłową segregację śmieci:
https://drive.google.com/file/d/1dFs5xYiR9HTL97JPAmCHu8quoGGD3oKW/view

Uchwały

 • UCHWAŁA NR XXXVII/299/23 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipsk
 • UCHWAŁA NR XXVII/204/21 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

 • UCHWAŁA NR XXVII/203/21 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

 • UCHWAŁA NR XXVII/202/21 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

 • UCHWAŁA NR XXVII/201/21 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

 • UCHWAŁA NR XXVII/200/21 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipsk

 • UCHWAŁA NR XI/84/19 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (ARCHIWALNE)

 • UCHWAŁA NR XI/83/19 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (ARCHIWALNE)

 • UCHWAŁA NR XI/82/19 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (ARCHIWALNE)

 • UCHWAŁA NR XI/81/19 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (ARCHIWALNE)

 • UCHWAŁA NR XI/80/19 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipsk (ARCHIWALNE)

 • UCHWAŁA NR XXIII/177/17 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipsk (ARCHIWALNE)
 • UCHWAŁA NR XIV/104/16 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (ARCHIWALNE)
 • UCHWAŁA NR V/30/15 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (ARCHIWALNE)
 • UCHWAŁA NR XXX/244/14 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 • UCHWAŁA NR XXVIII/229/14 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomośc (ARCHIWALNE)
 • UCHWAŁA NR XXVI/211/13 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (ARCHIWALNE)
 • UCHWAŁA NR XXIV/203/13 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • UCHWAŁA NR XX/133/12 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (ARCHIWALNE)
 • UCHWAŁA NR XX/132/12 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (ARCHIWALNE)

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych

W związku z obowiązkiem, który nakłada na gminy art.3 ust. 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r. poz. 391, z późn. zm.) Burmistrz Lipska informuje, że podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lipsk zagospodarowują zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów przeznaczone do składowania w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce, Gmina Grajewo prowadzonym przez BIOM Sp. z o.o., Dolistowo Stare I 144, 19-124 Jaświły.

http://biom-recykling.pl/

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych mieszkańcy gminy Lipsk mogą wystawiać przed posesję w terminach określonych w harmonogramie odbioru odpadów.

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne

Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

Burmistrz Lipska przypomina, iż gminnym systemem gospodarowania odpadami nie zostały objęte nieruchomości niezamieszkałe przez mieszkańców.

Właściciele takich nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w urządzenia do gromadzenia odpadów oraz do posiadania aktualnych umów na wywóz nieczystości stałych i ciekłych, a także dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Wykaz przedsiębiorstw posiadających zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Lipsk:

Rejestr działalności regulowanej

Urząd Miejski w Lipsku

ul. Żłobikowskiego 4/2, 16 – 315 Lipsk

Tel.: 87 64 22 700
Fax: 87 64 22 705
e-mail: gmina@lipsk.pl

Skrytka ePUAP:
/UMLipsk/skrytka

Strona www: https://www.lipsk.pl/

Godziny pracy:
poniedziałek-czwartek: 7.15 - 15.15
piątek: 7.30 - 15.30

Dane do faktur

Nabywca:
Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk
NIP: 846 – 15 – 97 – 158

Odbiorca:
Urząd Miejski w Lipsku
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

Konto bankowe
BS SUWAŁKI o/LIPSK
PL 46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Lokalizacja Urzędu Miejskiego w Lipsku: