PROW Na Lata 2014 - 2020


Przebudowa drogi gminnej nr G 102751 Skieblewo – Kurianka,
w km 0+000 do 3+690 o długości 3,69 km

Featured

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 106053 - 2017 z dnia 2017-07-10 r.

Lipsk: Przebudowa drogi gminnej nr G 102751 Skieblewo – Kurianka, w km 0+000 do 3+690 o długości 3,69 km.
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak

Nazwa projektu lub programu
Przebudowa drogi gminnej nr G 102751 Skieblewo – Kurianka, w km 0+000 do 3+690 o długości 3,69 km.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 508220-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 84016-2017, 91957-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipsk, krajowy numer identyfikacyjny 790670964, ul. ul. Żłobikowskiego  4/2, 16-315   Lipsk, państwo Polska, woj. podlaskie, tel. 876 422 703, faks 876 422 705, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.um.lipsk.wrotapodlasia.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi gminnej nr G 102751 Skieblewo – Kurianka, w km 0+000 do 3+690 o długości 3,69 km.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
GTK.III.271.2.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na przebudowie drogi gminnej nr G 102751 Skieblewo – Kurianka, w km 0+000 do 3+690 o długości 3,69 km. Zamawiający przygotował dokumentację techniczną na realizację zadania: - projekt budowlany-wykonawczy - specyfikacje techniczne Charakterystyka przedsięwzięcia: Roboty odbywać się będą w granicach pasa drogowego o szerokości zmiennej od 6,0 do 12,0 m. Istniejąca droga posiada nawierzchnię żwirową o grubości min. 15 cm o szerokości 5,0 m. Odwodnienie drogi odbywa się metodą powierzchniowego spływu wód opadowych na okoliczne tereny. Istniejące przepusty i rowy zostaną wyremontowane i oczyszczone. Parametry techniczne drogi po przebudowie: długość odcinka – 3,69 km, klasa drogi - D, kategoria ruchu- KR1, prędkość projektowana- 40 km/h, szerokość jezdni - 5,00 m, szerokość opasek (poboczy żwirowych) - 2 x 1,00 m. Przebudowa drogi obejmuje: roboty ziemne, niewielkie zmiany niwelety w stosunku do stanu istniejącego. Konstrukcję nawierzchni zaprojektowano dla ruchu bardzo lekkiego (KR-1) wykorzystując istniejącą nawierzchnię żwirowo - piaskową jako podłoże: - pobocza żwirowe (grubość 15 cm) z gruntu kat. II (pospółka drobna), - warstwa wyrównawcza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie (średnio 5-10 cm), - nawierzchnia: warstwa ścieralna i wiążąca grubości 4+4 cm z betonu asfaltowego AC11S50/70 i z mieszanki mineralno - bitumicznej AC11W50/70 o uziarnieniu 0/11 mm dla KR1. Planuje się pogłębienie i oczyszczenie istniejących rowów odwadniających, remont istniejących przepustów rurowych (oczyszczenie, wymiana uszkodzonych rur na rury PEHD, na obecnych rzędnych wysokościowych), oraz ścięcie i uzupełnienie kruszywem poboczy na całym odcinku. Oznakowanie pionowe - wg projektu stałej organizacji ruchu, załączonego do dokumentacji projektowej. Zjazdy indywidualne wg KPED – nawierzchnia żwirowa grubości 15 cm. - roboty wykończeniowe (plantowanie poboczy i skarp), inwentaryzacja powykonawcza.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233142-6
Dodatkowe kody CPV: 45233220-7
 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/07/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT1129740.00
WalutaPLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert3
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
P.U.H. KAMPOL Barbara Szymczyk ,  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  Dąbrowa Białostocka, ul. Małyszówka Kolonia 33,  16-200,  Dąbrowa Białostocka,  kraj/woj. podlaskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1389580.20
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1389580.20
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2088258.13
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Urząd Miejski w Lipsku

ul. Żłobikowskiego 4/2, 16 – 315 Lipsk

Tel.: 87 64 22 700
Fax: 87 64 22 705
e-mail: gmina@lipsk.pl

Skrytka ePUAP:
/UMLipsk/skrytka

Strona www: https://www.lipsk.pl/

Godziny pracy:
poniedziałek-czwartek: 7.15 - 15.15
piątek: 7.30 - 15.30

Dane do faktur

Nabywca:
Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk
NIP: 846 – 15 – 97 – 158

Odbiorca:
Urząd Miejski w Lipsku
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

Konto bankowe
BS SUWAŁKI o/LIPSK
PL 46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Lokalizacja Urzędu Miejskiego w Lipsku: