RPO WP Na Lata 2014 - 2020


Rewitalizacja terenu przy Zespole Szkół Samorządowych w Lipsku na potrzeby lokalnej społeczności

Featured

Podpisanie umowy na wykonanie zadania pn. „Rewitalizacja terenu przy Zespole Szkół Samorządowych w Lipsku na potrzeby lokalnej społeczności”

Burmistrz Lipska informuje, że w dniu 17.02.2023 r. podpisano umowę na wykonanie zdania pn. „Rewitalizacja terenu przy Zespole Szkół  Samorządowych w Lipsku na potrzeby lokalnej społeczności”

Wykonawcą robót jest firma

MAXBUD Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe

Paweł Trochimowicz

Stolarska 9,

16-315 Lipsk

Operacja realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie „Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego”.

Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy Lipsk poprzez podniesienie jakości i  zwiększenie dostępności infrastruktury społecznej, rekreacyjnej, sportowej i kulturalnej.

W ramach projektu zaplanowano m. in.: budowę placu zabaw, obiektów małej architektury, remont murku wokół Kopca Wolności, wymianę chodnika.

Wartość robót po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia to 389.295,00 zł brutto, kwota dofinansowania środkami pochodzącymi z RPO WP 2014-2020 to 85 % kosztów kwalifikowalnych.

 

Burmistrz Lipska

mgr Lech Łępicki

Urząd Miejski w Lipsku

ul. Żłobikowskiego 4/2, 16 – 315 Lipsk

Tel.: 87 64 22 700
Fax: 87 64 22 705
e-mail: gmina@lipsk.pl

Skrytka ePUAP:
/UMLipsk/skrytka

Strona www: https://www.lipsk.pl/

Godziny pracy:
poniedziałek-czwartek: 7.15 - 15.15
piątek: 7.30 - 15.30

Dane do faktur

Nabywca:
Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk
NIP: 846 – 15 – 97 – 158

Odbiorca:
Urząd Miejski w Lipsku
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

Konto bankowe
BS SUWAŁKI o/LIPSK
PL 46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Lokalizacja Urzędu Miejskiego w Lipsku: