RPO WP Na Lata 2014 - 2020


Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lipsku

Featured

„Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lipsku” - podpisanie umowy

Burmistrz Lipska informuje, że w dniu 1 marca 2018 r. podpisano z Zarządem Województwa Podlaskiego umowę o dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lipsku”.

Operacja realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie „Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego”.

Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców Lipska poprzez lepszą organizację przestrzeni publicznej na cele społeczne, kulturalne i rekreacyjne.

W ramach projektu zaplanowano: częściowy remont nawierzchni alejek, wymianę ławek i koszy, remont oświetlenia, gospodarkę drzewostanem i rabatami, modernizację placu zabaw, wykonanie gier terenowych, instalację monitoringu, instalację nagłośnienia (ogród muzyczny), kurtynę wodną i instalację nawadniającą.

Kosztorysowa wartość projektu to kwota 179.650,86 zł, zaś kwota dofinansowania środkami pochodzącymi z RPO WP 2014-2020 to 85 % kosztów kwalifikowalnych, tj. 152.703,23 zł.

Planowany termin realizacji projektu to 31.12.2018 r.

Burmistrz Lipska
Lech Łępicki

Urząd Miejski w Lipsku

ul. Żłobikowskiego 4/2, 16 – 315 Lipsk

Tel.: 87 64 22 700
Fax: 87 64 22 705
e-mail: gmina@lipsk.pl

Skrytka ePUAP:
/UMLipsk/skrytka

Strona www: https://www.lipsk.pl/

Godziny pracy:
poniedziałek-czwartek: 7.15 - 15.15
piątek: 7.30 - 15.30

Dane do faktur

Nabywca:
Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk
NIP: 846 – 15 – 97 – 158

Odbiorca:
Urząd Miejski w Lipsku
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

Konto bankowe
BS SUWAŁKI o/LIPSK
PL 46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Lokalizacja Urzędu Miejskiego w Lipsku: