RPO WP Na Lata 2014 - 2020


Zagospodarowanie budynku byłej szkoły podstawowej na potrzeby
Lipskiego Ośrodka Lokalnej Aktywności (LOLA)

Featured

Odbiór inwestycji

 

Burmistrz Lipska

informuje, że w dniu 18 maja 2018 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji pn. „Zagospodarowanie budynku  byłej szkoły podstawowej na potrzeby Lipskiego Ośrodka Lokalnej Aktywności”.

Wykonawcą robót budowlanych było Przedsiębiorstwo Budowlane APK Artur Peczyk. Wartość robót wyniosła 631.178,79 zł, natomiast kwota dofinansowania środkami pochodzącymi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 to kwota 471.027,31 zł, tj. 85 % wydatków kwalifikowalnych projektu.

Operacja realizowana była w ramach Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

W ramach projektu wykonano remont dachu, stolarki okiennej i drzwiowej, elewacji budynku, instalacji elektrycznej oraz instalacji sanitarnej. Wykonano także prace brukarskie wokół budynku oraz remont jego pomieszczeń.

W ramach projektu powstał Lipski Ośrodek Lokalnej Aktywności (LOLA), będący centrum edukacyjno-sportowo-kulturalnym integrującym mieszkańców miasta i gminy Lipsk. W ośrodku funkcjonują lokalne stowarzyszenia i organizacje, tworząc atrakcyjne miejsce umożliwiające wszechstronny rozwój lokalnej społeczności. Założenia projektu wpisują się w cele działania 8.6 RPO WP w zakresie niwelowania różnic w dostępie do usług społecznych na obszarach objętych Lokalną Strategią Działania LGD Fundusz Biebrzański.

Burmistrz Lipska
Lech Łępicki

Urząd Miejski w Lipsku

ul. Żłobikowskiego 4/2, 16 – 315 Lipsk

Tel.: 87 64 22 700
Fax: 87 64 22 705
e-mail: gmina@lipsk.pl

Skrytka ePUAP:
/UMLipsk/skrytka

Strona www: https://www.lipsk.pl/

Godziny pracy:
poniedziałek-czwartek: 7.15 - 15.15
piątek: 7.30 - 15.30

Dane do faktur

Nabywca:
Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk
NIP: 846 – 15 – 97 – 158

Odbiorca:
Urząd Miejski w Lipsku
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

Konto bankowe
BS SUWAŁKI o/LIPSK
PL 46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Lokalizacja Urzędu Miejskiego w Lipsku: