RPO WP Na Lata 2014 - 2020


Zagospodarowanie budynku byłej szkoły podstawowej na potrzeby
Lipskiego Ośrodka Lokalnej Aktywności (LOLA)

Featured

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Roboty budowlane

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Zmiana sposobu użytkowania i wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji: pn. „zagospodarowanie budynku byłej szkoły podstawowej na potrzeby Lipskiego Ośrodka Lokalnej Aktywności” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 613217-N-2017 z dnia 2017-11-08 r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Lipsk, Krajowy numer identyfikacyjny 790670964, ul. ul. Żłobikowskiego  4/2, 16-315   Lipsk, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 876 422 703, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 876 422 705.
Adres strony internetowej (url): http://bip.um.lipsk.wrotapodlasia.pl , http://www.lipsk.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zmiana sposobu użytkowania i wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji: pn. „zagospodarowanie budynku byłej szkoły podstawowej na potrzeby Lipskiego Ośrodka Lokalnej Aktywności” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GTK.III.271.4.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.Przedmiotem zamówienia jest zmiana sposobu użytkowania i wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji: pn. „zagospodarowanie budynku byłej szkoły podstawowej na potrzeby Lipskiego Ośrodka Lokalnej Aktywności” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.Inwestycja będzie polegać na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku byłej szkoły podstawowej wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych w celu dostosowania obiektu do aktualnych wymogów i przepisów prawa, a także do aktualnych potrzeb Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Lipsku, związanych z jego ustawową i statutową działalnością, a w szczególności z zakresu edukacji młodzieży i dorosłych oraz zaspokajania sportowo – rekreacyjnych i kulturalnych potrzeb mieszkańców gminy, w tym na działalność organizacji pozarządowych działających na terenie gmin. 2. Zakres robót obejmuje: – rozbiórkę i przemurowanie główek kominowych, – wymianę pokrycia dachowego wraz z łatami, – wymianę rynien i rur spustowych, – wymianę drewnianej zewnętrznej stolarki okiennej na PCV, – wykonanie ocieplenia części drewnianej budynku, – naprawę i malowanie elewacji części murowanej budynku, – wymianę spróchniałych podwalin i uszkodzonych belek ścian drewnianej części budynku, – rozbiórkę części ścian działowych i wymurowanie nowych ścian działowych z pustaków gazobetonowych, – wymianę wewnętrznej stolarki drzwiowej, – naprawę istniejącej instalacji elektrycznej i odgromowej oraz dostosowanie jej do aktualnych przepisów i wymogów, – naprawę istniejącej instalacji centralnego ogrzewania, – naprawę spękanych posadzek cementowych i układanie gresu i terakoty, – naprawę spękanych tynków oraz szpachlowanie i malowanie ścian, – wykonanie sufitu podwieszanego w sanitariatach, – wykonanie utwardzenia terenu wokoło budynku - 81m². 3. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarze robót, planach i rysunkach. (całość stanowi załącznik Nr 9 SIWZ). 4. Realizacja zmiany sposobu użytkowania i wykonania robót budowlanych w ramach planowanej inwestycji: pn. „Zagospodarowanie budynku byłej szkoły podstawowej na potrzeby Lipskiego Ośrodka Lokalnej Aktywności”, odbywać się będzie na podstawie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych złożonego do Starosty Augustowskiego oraz dokumentacji projektowej opracowanej zgodnie z § 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 5. W przypadku, gdy w dokumentacji przetargowej i projektowej zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w w/w dokumentacji. 6.Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności dotyczące robót budowlanych objętych niniejszym zamówieniem w zakresie wymienionym w opisie przedmiotu zamówienia, tj. w pkt 2 niniejszego rozdziału, których wykonanie polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 z póź. zm.), za wyjątkiem czynności wykonywanych przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, między innymi osób: kierowników budowy, kierowników robót i inspektorów nadzoru, osób wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych itp.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45261000-4, 45421000-4, 45321000-3, 45453000-7, 45332000-3, 45421100-5, 45430000-0, 45442100-8, 45311200-2, 45331100-7
 
SEKCJA III: PROCEDURA
 
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 513153.49
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowlane APK Artur Peczyk
Email wykonawcy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres pocztowy: Pasynki 56
Kod pocztowy: 16-060
Miejscowość: Zabłudów
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 631178.79
Oferta z najniższą ceną/kosztem 556471.64
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 737450.98
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: roboty elektryczne - 15,53%, roboty sanitarne - 7,09%
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Urząd Miejski w Lipsku

ul. Żłobikowskiego 4/2, 16 – 315 Lipsk

Tel.: 87 64 22 700
Fax: 87 64 22 705
e-mail: gmina@lipsk.pl

Skrytka ePUAP:
/UMLipsk/skrytka

Strona www: https://www.lipsk.pl/

Godziny pracy:
poniedziałek-czwartek: 7.15 - 15.15
piątek: 7.30 - 15.30

Dane do faktur

Nabywca:
Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk
NIP: 846 – 15 – 97 – 158

Odbiorca:
Urząd Miejski w Lipsku
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

Konto bankowe
BS SUWAŁKI o/LIPSK
PL 46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Lokalizacja Urzędu Miejskiego w Lipsku: