RPO WP Na Lata 2014 - 2020


Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lipsku

Odbiór końcowy inwestycji

Burmistrz Lipska informuje, że w dniu 10 grudnia 2018 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji pn. „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lipsku”.

Operacja realizowana była w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 „Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego”.

Prace wykonała firma MAXBUD Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe, Paweł Trochimowicz z Lipska. Wartość robót wyniosła 149.937,00 zł, natomiast kwota dofinansowania środkami pochodzącymi z RPO WP 2014-2020 to 85 % kosztów kwalifikowalnych, tj. 127.446,45 zł. W ramach projektu wykonano: częściowy remont nawierzchni alejek, wymianę ławek i koszy, remont oświetlenia, gospodarkę drzewostanem i rabatami, modernizację placu zabaw, wykonanie gier terenowych, instalację monitoringu, instalację nagłośnienia (ogród muzyczny), kurtynę wodną i instalację nawadniającą.

Celem projektu była poprawa jakości życia mieszkańców Lipska poprzez lepszą organizację przestrzeni publicznej na cele społeczne, kulturalne i rekreacyjne.

Burmistrz Lipska

Lech Łępicki

Urząd Miejski w Lipsku

ul. Żłobikowskiego 4/2, 16 – 315 Lipsk

Tel.: 87 64 22 700
Fax: 87 64 22 705
e-mail: gmina@lipsk.pl

Skrytka ePUAP:
/UMLipsk/skrytka

Strona www: https://www.lipsk.pl/

Godziny pracy:
poniedziałek-czwartek: 7.15 - 15.15
piątek: 7.30 - 15.30

Dane do faktur

Nabywca:
Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk
NIP: 846 – 15 – 97 – 158

Odbiorca:
Urząd Miejski w Lipsku
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

Konto bankowe
BS SUWAŁKI o/LIPSK
PL 46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Lokalizacja Urzędu Miejskiego w Lipsku: