Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi


Harmonogram odbioru odpadów

Featured

Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Mieszkańcy i Przedsiębiorcy Gminy Lipsk

Uprzejmie informuję, iż z dniem 1 stycznia 2018r. weszło w życie nowe Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz.1566) nakładające na samorząd lokalny obowiązek określenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Opłacie podlegają osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, które na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500m robót i obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mają wpływ na zmniejszenie retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji deszczowej otwartej lub zamkniętej.

Innymi słowy każdy kto posiada nieruchomość o powierzchni większej niż 3500m i więcej niż 70% tej powierzchni jest zabudowana lub utwardzona ma obowiązek uiszczenia tej opłaty. Nie dotyczy to nieruchomości skanalizowanych.

Sposób obliczania opłaty reguluje art. 272 ust. 8 ww. ustawy wskazując, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

Wysokość opłaty retencyjnej ustala Wójt i przekazuje w formie informacji podmiotom obowiązanym do jej uiszczenia.

Opłata jest ustalana kwartalnie, a podmiot obowiązany do jej uiszczenia wnosi ją na rachunek bankowy Urzędu Gminy Lipsk w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono mu przedmiotową informację.

Wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji stanowić będą w 90% przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu gminy.

Wobec powyższego osoby władające nieruchomością o powierzchni powyżej 3500m, które zabudowały swoją działkę w co najmniej 70%, proszone są o złożenie w Urzędzie Gminy Lipsk, pok. Nr 18 Oświadczenia zgodnie z zamieszczonym wzorem.

Lipsk, 16.05.2018r.

BURMISTRZ
Lech Łępicki

 Załącznik: Oświadczenie

Urząd Miejski w Lipsku

ul. Żłobikowskiego 4/2, 16 – 315 Lipsk

Tel.: 87 64 22 700
Fax: 87 64 22 705
e-mail: gmina@lipsk.pl

Skrytka ePUAP:
/UMLipsk/skrytka

Strona www: https://www.lipsk.pl/

Godziny pracy:
poniedziałek-czwartek: 7.15 - 15.15
piątek: 7.30 - 15.30

Dane do faktur

Nabywca:
Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk
NIP: 846 – 15 – 97 – 158

Odbiorca:
Urząd Miejski w Lipsku
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

Konto bankowe
BS SUWAŁKI o/LIPSK
PL 46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Lokalizacja Urzędu Miejskiego w Lipsku: