Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi


Harmonogram odbioru odpadów

Nowe zasady odbioru odpadów komunalnych

B u r m i s t r z    L i p s k a   i n f o r m u j e:

Od 1 lipca 2013 r. zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru stałych odpadów komunalnych. Do tego czasu właściciele nieruchomości mają obowiązek pozbywania się odpadów komunalnych na dotychczasowych zasadach

W celu wdrożenia nowego systemu odbioru odpadów komunalnych Rada Miejska w Lipsku podjęła szereg uchwał w których ustaliła m. in :

Obowiązki właściciela nieruchomości

Pierwsze deklaracje należy złożyć obowiązkowo w Urzędzie Miejskim w Lipsku do dnia 15 kwietnia 2013 roku, lub w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości mieszkańców, lub w ciągu 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych zawartych w deklaracji lub nastąpiła zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami. Wzór deklaracji jest dostępny w Urzędzie Miejskim w Lipsku oraz na stronie internetowej .

Metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.

Wysokość opłaty będzie uzależniona  od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość (zamieszkujących, a nie zameldowanych).

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy wyniesie:

 • za odpady zbierane bez selektywnej zbiórki12 zł od mieszkańca zamieszkującego nieruchomość,
 • jeżeli odpady będą zbierane w sposób selektywny stawka będzie niższa i wyniesie  - 10 zł od mieszkańca zamieszkującego nieruchomość.

Wysokość miesięcznej opłaty to iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość i w/wym. stawki (zadeklarowanej przez właściciela nieruchomości).

Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 • Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości bez wezwania, kwartalnie, do 25 dnia każdego pierwszego miesiąca kwartału, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy, na rachunek bankowy podawany na stronie internetowej http://bip.um.lipsk.wrotapodlasia.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lipsku.
 • Pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnieść w terminie do 25 sierpnia 2013 r. na w/wym. konto.
 • W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty, opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

Określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

 • W ramach usług świadczonych przez gminę od właścicieli nieruchomości będzie odebrana każda ilość odpadów.
 • odpady zmieszane (niesegregowane) - gromadzone w spełniających normy pojemnikach będą odbierane stosownie do potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu,
 • odpady selektywnie zebrane (szkło, metal, plastik, papier) -  będą odbierane stosownie do potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na 2 miesiące,
 • pozostałe odpady zebrane selektywnie – mieszkańcy powinni przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lipsku.
 • Meble i odpady wielkogabarytowe odbierane są od mieszkańców w zależności od potrzeb w ramach organizowanych okresowo zbiórek lub dostarczane do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
 • Zużyte baterie i akumulatory należy przekazać do punktu sprzedaży baterii i akumulatorów lub punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
 • Przeterminowane leki należy umieszczać w odpowiednio oznakowanych pojemnikach umieszczonych w aptekach lub w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
 • Odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe na terenie nieruchomości należy gromadzić w specjalnych kontenerach zamówionych odpłatnie przez prowadzącego budowę bądź remont lub w przypadku niewielkiego remontu dostarczone do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
 • Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny należy przekazać do specjalistycznych punktów lub do punktu selektywnego zbierania odpadów.
 • Chemikalia oraz zużyte opony odbierane są od mieszkańców w zależności od potrzeb w ramach organizowanych okresowo zbiórek lub dostarczane do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
 • odpady zielone (tj. liście, trawy, gałęzie, odpady kuchenne itp.)w pierwszej kolejności powinny być wykorzystane przez mieszkańców we własnym zakresie poprzez kompostowanie w przydomowych kompostowniach w zabudowie jednorodzinnej, jeżeli nie powoduje to uciążliwości dla otoczenia i negatywnego oddziaływania na środowisko,

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lipsku nie będą przyjmowane odpady zawierające azbest, szyby samochodowe, szkło zbrojone i hartowane, zmieszane odpady komunalne, części samochodowe, zmieszane odpady budowlane.

INNE  UWAGI

Czy gmina może zakupić pojemniki na odpady?

Nie - zgodnie z obecnym stanem prawnym. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie wskazuje, że właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku przez: wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Gmina nie może, zatem, zgodnie z przepisami, przejąć tego zadania, jako elementu organizacji odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i pokrywać jego kosztów z pobieranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jeśli chodzi o rozwiązanie dotychczasowych umów z firmą wywożącą odpady, obowiązuje umowny okres wypowiedzenia. Odnośnie szczegółów proszę kontaktować się  z firmą, ewentualnie z P. Anną Czarnecką - Orpik (pok. nr 17 tut. Urzędu).

Przypominamy, że właściciele nieruchomości posiadający zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków mają obowiązek podpisania umowy na odbiór nieczystości ciekłych. Umowa taka powinna być zawarta z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Lipsk (art. 6 ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach –  t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391). W chwili kontroli właściciel nieruchomości zobowiązany jest do okazania takiej umowy oraz dowodów uiszczenia opłat za usługę ich opróżniania (rachunków).

Informacje dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi są zamieszczone na stronie internetowej Gminy Lipsk:   oraz w Urzędzie Miejskim w Lipsku, a także na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska  www.mos.gov.pl ).

 

Urząd Miejski w Lipsku

ul. Żłobikowskiego 4/2, 16 – 315 Lipsk

Tel.: 87 64 22 700
Fax: 87 64 22 705
e-mail: gmina@lipsk.pl

Skrytka ePUAP:
/UMLipsk/skrytka

Strona www: https://www.lipsk.pl/

Godziny pracy:
poniedziałek-czwartek: 7.15 - 15.15
piątek: 7.30 - 15.30

Dane do faktur

Nabywca:
Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk
NIP: 846 – 15 – 97 – 158

Odbiorca:
Urząd Miejski w Lipsku
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

Konto bankowe
BS SUWAŁKI o/LIPSK
PL 46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Lokalizacja Urzędu Miejskiego w Lipsku: