Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi


Harmonogram odbioru odpadów

Featured

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami w roku 2020

Szanowni Państwo,

Burmistrz Lipska informuje, że w związku z kolejną „rewolucją” w odpadach Rada Miejska w Lipsku podjęła szereg uchwał w celu dostosowania systemu gospodarowania odpadami do obowiązujących przepisów. Zmiany dotyczą:

 1. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipsk,
 2. Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
 3. Wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
 4. Wzoru deklaracji.

Nową uchwałą jest Uchwała w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowych kompostownikach. Zniżka dotyczy jedynie budynków jednorodzinnych i wynosi 1,00 zł miesięcznie od mieszkańca lub 5,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego 5 os. i większego.

Nowością jest również powszechny obowiązek selektywnego zbierania odpadów. W obecnym stanie prawnym właściciel nieruchomości nie ma możliwości zadeklarowania nieselektywnej zbiórki.

SELEKTYWNA ZBIORKA ODPADÓW, Z MOCY USTAWY, OBOWIĄZUJE WSZYSTKICH WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI.

Mieszkańcy, którzy nie dopełnią tego obowiązku zostaną obciążeni podwyższoną stawką opłaty, która od 1 stycznia 2020 r. wyniesie 44,00 zł od mieszkańca lub 188,00 zł od gospodarstwa 5 os. i > za miesiąc, w którym stwierdzono nieprawidłową zbiórkę odpadów.

Powyższe kwoty to dwukrotność stawek podstawowych, które w związku z radykalnym wzrostem kosztów transportu oraz zagospodarowania odpadów również musiały wzrosnąć i od 1 stycznia 2020 r. wynoszą 22,00 zł miesięcznie od 1 mieszkańca i 94,00 zł od gospodarstwa domowego 5 os. i >. Kontrola sposobu zbiórki odpadów będzie prowadzona przez BIOM Sp. z o.o. – firmę odbierającą odpady z terenu Gminy Lipsk. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sposobie zbierania odpadów BIOM powiadomi o tym fakcie Burmistrza Lipska oraz właściciela nieruchomości za pomocą poniższej informacji naklejonej na kosz lub worek do zbiórki odpadów:

W związku z wejściem w życie nowych przepisów właściciele nieruchomości, zobowiązani są do oddzielnego zbierania i przekazywania do odbioru na zasadach określonych Regulaminem odpadów komunalnych z podziałem na:

 1. papier,
 2. tworzywa sztuczne i metale oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 3. szkło,
 4. bioodpady,
 5. popiół;
 6. odpady niebezpieczne,
 7. przeterminowane leki i chemikalia,
 8. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
 9. zużyte baterie i akumulatory,
 10. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 11. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 12. zużyte opony,
 13. odpady budowlane i rozbiórkowe,
 14. odpady tekstyliów i odzieży,
 15. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne nie zawierające odpadów wymienionych w pkt. 1 – 14.

Nowym sortem odpadów są te wymienione w pkt. 8 i 14. Nie wolno ich wrzucać do odpadów zmieszanych.  Należy je przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, który dla Gminy Lipsk prowadzi BIOM Sp. z o.o. w Dolistowie Starym, gmina Jaświły.

Szczegółowa instrukcja selektywnej zbiórki odpadów znajduje się na naszej stronie internetowej.

W związku z wymienionymi wyżej zmianami w przepisach, zmienia się również wzór deklaracji. Nowe deklaracje właściciele nieruchomości obowiązani są  złożyć w terminie do 14.01.2020 r.

 

Lech Łępicki
Burmistrz Lipska

Urząd Miejski w Lipsku

ul. Żłobikowskiego 4/2, 16 – 315 Lipsk

Tel.: 87 64 22 700
Fax: 87 64 22 705
e-mail: gmina@lipsk.pl

Skrytka ePUAP:
/UMLipsk/skrytka

Strona www: https://www.lipsk.pl/

Godziny pracy:
poniedziałek-czwartek: 7.15 - 15.15
piątek: 7.30 - 15.30

Dane do faktur

Nabywca:
Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk
NIP: 846 – 15 – 97 – 158

Odbiorca:
Urząd Miejski w Lipsku
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

Konto bankowe
BS SUWAŁKI o/LIPSK
PL 46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Lokalizacja Urzędu Miejskiego w Lipsku: