PROW Na Lata 2014 - 2020


Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku

Featured

Ogłoszenie o zamówieniu - „Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku”

Ogłoszenie nr 500112263-N-2018 z dnia 21-05-2018 r.

Gmina Lipsk: Realizacja zadania pn.: „Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku” polegającego na budowie boiska sportowego do gry w piłkę ręczną na działce o nr geod. 710/5, przy ul. Nowodworskiej w Lipsku w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020, na operacje z zakresu: budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
  obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
  zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
  tak
Nazwa projektu lub programu
„Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku” polegającego na budowie boiska sportowego do gry w piłkę ręczną na działce o nr geod. 710/5, przy ul. Nowodworskiej w Lipsku w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020, na operacje z zakresu: budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
  tak
  Numer ogłoszenia: 525677-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
  tak
  Numer ogłoszenia: 500052423-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
  Gmina Lipsk, Krajowy numer identyfikacyjny 790670964, ul. ul. Żłobikowskiego 4/2, 16-315 Lipsk, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 876 422 703, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 876 422 705.
  Adres strony internetowej (url): http://bip.um.lipsk.wrotapodlasia.pl, http://www.lipsk.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
  Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Realizacja zadania pn.: „Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku” polegającego na budowie boiska sportowego do gry w piłkę ręczną na działce o nr geod. 710/5, przy ul. Nowodworskiej w Lipsku w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020, na operacje z zakresu: budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
  GTK.III.271.1.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
  Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku” polegającego na budowie boiska sportowego do gry w piłkę ręczną na działce o nr geod. 710/5, przy ul. Nowodworskiej w Lipsku. 2. Zakres robót objętych projektem obejmuje przeprowadzenie robót rozbiórkowych i ziemnych, robót nawierzchniowych oraz budowę ogrodzenia (piłkochwytów). Zadanie obejmuje wyrównanie istniejącego podłoża asfaltowego, ułożenie 968 m2 (wraz ze strefą bezpieczeństwa) nawierzchni poliuretanowej, ustawianie obrzeży i ustawienie bramek. Parametry techniczne nawierzchni: - twardość nawierzchni min. 50 ShA - wytrzymałość na rozciąganie ≥ 0,70Mpa - wydłużenie przy zerwaniu ≥ 70 % - wytrzymałość na rozdzieranie ≥ 110 N - ścieralność ≤ 0,09 mm - przyczepność międzywarstwowa min. 0,50 MPa - współczynnik tarcia kinetycznego powierzchnia mokra ≥0,35 - odporność na uderzenie - pow. odcisku kulki 550 mm2 ±50 - odporność na działanie zmiennych cykli hydrotermicznych wyrażona zmianą masy ≤ 0,50 % - mrozoodporność oceniona zmianą masy ≤ 0,50 % - odporność na starzenie, stopnie skali szarej 5 - zmiana wymiarów w temp. 60C ≤0,01 % Nawierzchnia poliuretanowa musi spełniać wymagania zawarte w PN-EN 14877:2014-02. Boisko należy wyposażyć w : - dwie bramki do piłki ręcznej o wymiarach 3x2m montowane w tulejach, siatki do bramek, - piłkochwyt - ogrodzenie o łącznej długości 44m z siatki powlekanej PCV o krawędzi oczka 35x35 mm. Odwodnienie na projektowanym terenie zostało zrealizowane poprzez odprowadzenie wód deszczowych spadkami poprzecznymi i podłużnymi na przyległy teren od 0,5 do 1%. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarach robót stanowiących załącznik Nr 8 SIWZ, który znajduję się na stronie http://bip.um.lipsk.wrotapodlasia.pl , http://www.lipsk.pl. 4. Jeżeli w dokumentacji przetargowej dokonano opisu przedmiotu zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu to w związku z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych o parametrach równych lub wyższych od podanych w dokumentacji projektowej. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów (produktów) ma wyłącznie charakter przykładowy. Dokumentacja projektowa, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. 5. Tam, gdzie w Dokumentacji Projektowej, Technicznej oraz w innych dokumentach, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub norm, europejskich ocen technicznych, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w w/w dokumentacji. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uznaje rozwiązania gwarantujące spełnienie parametrów technicznych, ekologicznych, jakościowych i estetycznych określonych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót bądź w dokumentacji projektowej. Jeśli specyfikacja bądź dokumentacja projektowa nie określa takich parametrów, za rozwiązania równoważne przyjmuje się rozwiązania spełniające wymagania określone przez Zamawiającego przy przyjęciu parametrów rozwiązań zastosowanych w projekcie technicznych przy zachowaniu zgodności, przez odniesienie się w kolejności preferencji do: a) Polskich Norm przenoszących normy europejskie, b) norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie, c) europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny działania wyrobu budowlanego względem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.), d) wspólnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie produktów teleinformatycznych określone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniającego dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylającego decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012, str. 12), e) norm międzynarodowych, f) specyfikacji technicznych, których przestrzeganie nie jest obowiązkowe, przyjętych przez instytucję normalizacyjną, wyspecjalizowaną w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i stałego stosowania w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje normalizacyjne; W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie, norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie oraz norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, przy opisie przedmiotu zamówienia uwzględnia się w kolejności: a) Polskie Normy; b) polskie aprobaty techniczne; c) polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw; d) krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570). 6. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji przetargowej i projektowej, wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy PZP. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności dotyczące robót budowlanych objętych niniejszym zamówieniem w zakresie wymienionym w opisie przedmiotu zamówienia, tj. w ww. pkt 1-3, których wykonanie polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.), za wyjątkiem czynności wykonywanych przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, między innymi osób: kierowników budowy, kierowników robót i inspektorów nadzoru, osób wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych itp. Informacje dotyczące podwykonawców Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
  nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45112720-8, 45233300-2, 45233220-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
  Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
  nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/05/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 161960.82
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
  Liczba otrzymanych ofert: 3
  w tym:
  liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
  liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
  liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
  liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
  Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
    nie

  Nazwa wykonawcy: Complexe Sportif Grażyna Kowalska
  Email wykonawcy:
  Adres pocztowy: ul. Kościuszki 4/3
  Kod pocztowy: 05-240
  Miejscowość: Tłuszcz
  Kraj/woj.: mazowieckie

  Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
    tak
  Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
    nie
  Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
    nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
  Cena wybranej oferty/wartość umowy 199211.81
  Oferta z najniższą ceną/kosztem 199211.81
  Oferta z najwyższą ceną/kosztem 311636.43
  Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
  Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

  Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
  Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Urząd Miejski w Lipsku

ul. Żłobikowskiego 4/2, 16 – 315 Lipsk

Tel.: 87 64 22 700
Fax: 87 64 22 705
e-mail: gmina@lipsk.pl

Skrytka ePUAP:
/UMLipsk/skrytka

Strona www: https://www.lipsk.pl/

Godziny pracy:
poniedziałek-czwartek: 7.15 - 15.15
piątek: 7.30 - 15.30

Dane do faktur

Nabywca:
Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk
NIP: 846 – 15 – 97 – 158

Odbiorca:
Urząd Miejski w Lipsku
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

Konto bankowe
BS SUWAŁKI o/LIPSK
PL 46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Lokalizacja Urzędu Miejskiego w Lipsku: