Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi


Harmonogram odbioru odpadów

Featured

Kontrole w zakresie przestrzegania zasad segregacji odpadów komunalnych

Mieszkańcy Gminy Lipsk,

Urząd Miejski w Lipsku informuje, że od lipca bieżącego roku rozpoczną się kontrole w zakresie przestrzegania przez mieszkańców zasad prawidłowej segregacji odpadów komunalnych. Główną przyczyną podjęcia powyższych działań są zgłaszane przez firmę odbierającą odpady przypadki niewłaściwej bądź niepełnej segregacji odpadów w gospodarstwach domowych. Firmy odbierające odpady komunalne z terenu Gminy Lipsk są zobowiązane każdorazowo do kontroli zawartości pojemników i worków w celu określenia prawidłowości segregowania odpadów. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej segregacji, odbierający odpady zobligowany jest do niezwłocznego powiadomienia o zaistniałym fakcie Urząd Miejski w Lipsku.

Podkreślić należy, że prawidłowa segregacja odpadów wpływa na zmniejszenie ilości odpadów zmieszanych (niesegregowanych), które są najdroższe, a to przekłada się bezpośrednio na zmniejszenie ponoszonych przez gminę kosztów. Nieprzestrzeganie przez mieszkańców Gminy zasad segregacji zwiększa ilość odpadów zmieszanych oraz zwiększa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W sytuacji, w której wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami nie pozwolą na sfinansowanie ustawowo określonych kosztów, konieczna będzie podwyżka stawek opłat.

Ponadto, w sytuacji powtarzających się nieprawidłowości tj. dwukrotnego naruszenia zasad segregacji na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości zostanie obciążony opłatą, jak za odpady zmieszane (niesegregowane), czyli 34 zł od osoby lub 170 zł od gospodarstwa domowego 6-osobowego i większego.

W związku z powyższym, aby uniknąć wyższej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy Gminy Lipsk, którzy zadeklarowali, że będą segregować odpady, a tego nie robią, powinni niezwłocznie dostosować się do obowiązku selektywnego zbierania odpadów

Urząd Miejski w Lipsku

ul. Żłobikowskiego 4/2, 16 – 315 Lipsk

Tel.: 87 64 22 700
Fax: 87 64 22 705
e-mail: gmina@lipsk.pl

Skrytka ePUAP:
/UMLipsk/skrytka

Strona www: https://www.lipsk.pl/

Godziny pracy:
poniedziałek-czwartek: 7.15 - 15.15
piątek: 7.30 - 15.30

Dane do faktur

Nabywca:
Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk
NIP: 846 – 15 – 97 – 158

Odbiorca:
Urząd Miejski w Lipsku
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

Konto bankowe
BS SUWAŁKI o/LIPSK
PL 46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Lokalizacja Urzędu Miejskiego w Lipsku: