Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi


Harmonogram odbioru odpadów

Nowe stawki za gopodarowanie odpadami
Featured

Nowe stawki za gopodarowanie odpadami

Szanowni Państwo,
  Burmistrz Lipska informuje, że Rada Miejska w Lipsku Uchwałą Nr XXVII/202/21 z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2021 r., poz. 5086) zmieniła stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od dn. 01.01.2022 r. opłata za odbiór odpadów segregowanych wynosi 29,00 zł miesięcznie od 1 mieszkańca. Rada ustaliła również podwyższoną stawkę ww. opłaty. Właścicielowi nieruchomości, który nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny zostanie naliczona dwukrotność stawki podstawowej, tj. 58,00 zł miesięcznie od 1 mieszkańca.

 Odstąpiono również od ryczałtowej stawki od gospodarstwa domowego 5-osobowego i większego jako metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z tym zmianie uległ wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wszyscy właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zobligowani są do złożenia deklaracji wg nowego wzoru.
  Rada Miejska Uchwałą Nr XXVII/203/21 z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2021 r., poz. 5089) zwiększyła wysokość tego zwolnienia. Od 01.01.2022 r. wynosi ono 5,00 zł od 1 mieszkańca.
  Nową deklarację należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Lipsku, pok. Nr 17 w terminie od 13.01.2022 r.
  Wzór deklaracji dostępny jest w siedzibie Urzędu przy ul. Żłobikowskiego 4/2 lub na stronie internetowej gminy www.lipsk.pl, w zakładce „Gospodarowanie odpadami komunalnymi”. Deklarację można złożyć elektronicznie na skrzynkę podawczą Urzędu /UMLIPSK/skrytka pod warunkiem opatrzenia jej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1797) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 ze zm.).

Urząd Miejski w Lipsku

ul. Żłobikowskiego 4/2, 16 – 315 Lipsk

Tel.: 87 64 22 700
Fax: 87 64 22 705
e-mail: gmina@lipsk.pl

Skrytka ePUAP:
/UMLipsk/skrytka

Strona www: https://www.lipsk.pl/

Godziny pracy:
poniedziałek-czwartek: 7.15 - 15.15
piątek: 7.30 - 15.30

Dane do faktur

Nabywca:
Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk
NIP: 846 – 15 – 97 – 158

Odbiorca:
Urząd Miejski w Lipsku
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

Konto bankowe
BS SUWAŁKI o/LIPSK
PL 46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Lokalizacja Urzędu Miejskiego w Lipsku: