Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi


Harmonogram odbioru odpadów

Featured

TERMINARZ WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH - ROK 2021

TERMINARZ WYWOZU ODPADÓW Z TERENU GMINY LIPSK W 2021 R: SEGREGOWANYCH (papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale, szkło, popiół), ZMIESZANYCH i BIOODPADÓW, WIELKOGABARYTOWYCH I ELEKTROZŁOMU.

Featured

Informacje o sposobie segregacji na rok 2020

W związku z obowiązkiem segregacji śmieci przez wszystkich mieszkańców, Urząd Miejski w Lipsku informuje o sposobie segregacji na poszczególne frakcje.

Featured

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami w roku 2020

Szanowni Państwo,

Burmistrz Lipska informuje, że w związku z kolejną „rewolucją” w odpadach Rada Miejska w Lipsku podjęła szereg uchwał w celu dostosowania systemu gospodarowania odpadami do obowiązujących przepisów. Zmiany dotyczą:

Featured

TERMINARZ WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH - ROK 2020

Harmonogramy wywozów odpadów komunalnych na rok 2020: ODPADY SEGREGOWANE, ODPADY ZMIESZANE oraz ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ELEKTROZŁOM

Featured

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla Gminy Lipsk

Burmistrz Lipska informuje, że od dnia 01.01.2019 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Lipsk prowadzi BIOM Sp. z o. o. w Zakładzie Recyklingu w Dolistowie Starym

Featured

Kontrole w zakresie przestrzegania zasad segregacji odpadów komunalnych

Mieszkańcy Gminy Lipsk,

Urząd Miejski w Lipsku informuje, że od lipca bieżącego roku rozpoczną się kontrole w zakresie przestrzegania przez mieszkańców zasad prawidłowej segregacji odpadów komunalnych. Główną przyczyną podjęcia powyższych działań są zgłaszane przez firmę odbierającą odpady przypadki niewłaściwej bądź niepełnej segregacji odpadów w gospodarstwach domowych. Firmy odbierające odpady komunalne z terenu Gminy Lipsk są zobowiązane każdorazowo do kontroli zawartości pojemników i worków w celu określenia prawidłowości segregowania odpadów. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej segregacji, odbierający odpady zobligowany jest do niezwłocznego powiadomienia o zaistniałym fakcie Urząd Miejski w Lipsku.

Featured

TERMINARZ WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH - ROK 2019

Harmonogramy wywozów odpadów komunalnych na rok 2019: ODPADY SEGREGOWANE, ODPADY ZMIESZANE oraz ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ELEKTROZŁOM

Featured

W 2019 roku nowe stawki za odpady komunalne

Szanowni Państwo,
Burmistrz Lipska informuje, że Rada Miejska w Lipsku Uchwałą Nr II/23/2018 z dnia 17.12.2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty zmieniła stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od dn. 01.01.2019 r. opłata za odbiór odpadów segregowanych wzrasta z 8,00 zł do 17,00 zł za osobę i z 40,00 zł do 85,00 zł za gospodarstwo domowe 6-os. i większe. Opłata za odpady niesegregowane wzrasta z 11,00 zł do 34,00 zł za osobę i z 55,00 do 170,00 zł za gospodarstwo domowe.

Urząd Miejski w Lipsku

ul. Żłobikowskiego 4/2, 16 – 315 Lipsk

Tel.: 87 64 22 700
Fax: 87 64 22 705
e-mail: gmina@lipsk.pl

Skrytka ePUAP:
/UMLipsk/skrytka

Strona www: https://www.lipsk.pl/

Godziny pracy:
poniedziałek-czwartek: 7.15 - 15.15
piątek: 7.30 - 15.30

Dane do faktur

Nabywca:
Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk
NIP: 846 – 15 – 97 – 158

Odbiorca:
Urząd Miejski w Lipsku
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

Konto bankowe
BS SUWAŁKI o/LIPSK
PL 46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Lokalizacja Urzędu Miejskiego w Lipsku: